1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

2019 чылда хамаатыларга үндүрүг төлевес дыштанылгалар

2019 чылда хамаатыларга үндүрүг төлевес дыштанылгалар

2017 чылга чедир Россия Федерациязының Үндүрүг кодекизинге хамаатыны хуу сайгарлыкчы, ол ышкаш анаа кижи кылдыр көрүп турган. Бо чылын үш дугаар эрге-байдал (статус) – хуу кижиге, өг-бажыңга херектиг ажылдарны кылып бээр өске-даа хандырылгаларны чедирер хамааты деп тыптып келген.

 Хамаатының бодунуң эки туразы-биле ажылдаар күзелинге даянып, күш-ажылдың айыыл чок чоруунуң талазы-биле Күрүнелер аразында стандартты (ГОСТ 12.0.004-2015) Россияга 2017 чылдың март 1-де ажыглалга киирген.

Боду ажылдап ап  турар кижи (самозанятое лицо) дээрге хамааты-эрге-ажыктыг байдалдыг керээлерниң кызыгаары-биле, ооң иштинде хуу сайгарлыкчы чоруктуң хевиринге, хандырылгалар чедирер талазы-биле, бодунуң тускай күш-ажылын кылып турар кижи дээрзин ук документиниң 3.18 пунктузунда тайылбырлаан.

Боду ажылдап ап турар хамаатының хуу сайгарлыкчыдан ылгалы кандыгыл?

 1. Хуу сайгарлыкчы деп эрге-байдалы чок болур.
 2. Ажылдакчылар хүлээп ап шыдавас болур.
 3. РФ-тиң Үндүрүг кодекизиниң 217 чүүлүнүң 70 пунктузунда база Тыва Республиканың Хоойлузунда 2017 чылдың июнь 27-ден №267-ЗРТ тодараттынган ажыл-чорудулганың хевирин кылыр эргези чок болур.
 4. 2019 чылда НДФЛ (РФ-тиң Үндүрүг кодекизиниң 217 чүүлүнүң 70 пунктузу) үндүрүг төлээринден хостаткан болур.

 

Боду ажылдап ап турар хамааты Үндүрүг органының учедунга туруп алырга, узур-дузалыг талазы кандыг болурул?

 

 • Оларның орулгаларынга (пенсия, социал камгаладылга, кадыкшыл камгаладылгазы, медицина дузазы дээн ышкаш) бюджеттен дашкаар фондуларже кирер дадывырлар онаавас (РФ-тиң Үндүрүг кодекизиниң 422-ги чүүлүнүң 3-кү пунктузунуң 3 -кү иштики пунктузу).
 • Камгаладылга дадывырының талазы-биле санаашкыннар көргүспес ужурлуг. (РФ-тиң Үндүрүг кодекизиниң 431 чүүлүнүң 7 пунктузу).

РФ-тиң Үндүрүг кодекизиниң 217 чүүлүнүң 70 пунктузунга дүүштүр, 2017 чылдың январь 1-ден эгелээш, өске кижиниң хууда бодунга, ооң бажың-балгадынга азы ол ышкаш херектиг өске ажылдарын кылып, хандырылга чедиргени дээш хуу сайгарлыкчы эвес, анаа кижилерниң, улустан алган орулгазынга үндүрүг онаавас:

 1. Ажаап, азырап, карактап көрүп турганы дээш (аарып турар бичии уругларны; 80 хар чеде берген аарыг улусту; эмчи организациязының үндүрген түңнели-биле өске кижиниң доктаамал азырап-карактаарын хереглеп чоруур өске кижилерни);
 2. Репетиторство;
 3. Оран-бажыңнарны аштап арыглаары, өг-бажың ажыл-агыйын кылыры.

2017 чылдың июнь 27-де үнген «Хуу кижиниң, бажың-балгаттың болгаш өске-даа ындыг чүүлдерниң хереглелинге хандырылгаларның чедиргени дээш, киирип алган орулгаларындан үндүрүг онаалдазындан хостаан немелде хандырылгаларның хевирлериниң дугайында» №267-ЗРТ Тыва Республиканың Хоойлузу-биле өске кижиниң хууда бодунга, ооң бажың-балгадынга азы ол ышкаш херектиг өске ажылдарын кылып, хандырылга чедиргени дээш, хуу сайгарлыкчы эвес, анаа кижилерге, улустуң берген төлевири (холун актаан шаңналы) хевирлиг орулгаларынга үндүрүг онаавас ужурлуг, ылавылаарга:

 1. мал-маганын кадарып бергени;
 2. хоюнуң дүгүн кыргып бергени;
 3. идик-хеп даарааны болгаш септээни;
 4. өг, оран-бажыңның септелгези;
 5. фоточуруктарны тырттырып үндүрүп бергени;
 6.  найыр-дойлар (куда-дой, юбилейлер), ооң иштинде хөгжүм үделгези-биле организастааны болгаш  эрттиргени;
 7. үдекчи-гидтерниң, эксурсоводтарның экскурсияларны организастааны болгаш эрттиргени;
 8. Фитнес болгаш боди-фитнес талазы-биле тренерлер (инструкторлар); 

Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының, үндүрүг органнарының, кожуун чагыргаларының төлээлери-биле кады 2017 чылдан эгелээш, чурттакчы чонга тайылбыр ажылдарын чорудуп турар. Ооң түңнелинде боду ажылдап турар 200 хамааты Үндүрүг органының учедунга туруп алган. Оларның 41 хуузу – мал-маган кададар, 14 хуузу – репетиторство, 10 хуузу идик-хеп даарар болгаш септээр ажыл-агыйы-биле бодунга акша-хөреңгини ажылдап ап чоруур.

Чиигелдерни чүгле дараазында негелделерни күүсеткен кижилер ажыглап болур:

 1. Үстүнде бижээн хандырылгаларны чедирерде, өске кандыг-даа ажылдакчыларны дузалаштырбайн, чүгле боду ажылдап ап турар болза;
 2. РФ-тиң Үндүрүг кодекизиниң 83-кү чүүлүнүң 7.3 пунктузунга дүүштүр, хуу кижиге, бажың-балгатка херектиг ажылдарны кылып бээр өске-даа хандырылгаларны чедирер талазы-биле ажыл-чорудулганы кылып турар дугайында (сокстакан дугайында) Үндүрүг органынга дыңнаткан турар ужурлуг.

 

Боду ажылдап ап турар хамаатыны үндүрүг учедунга тургузары (учеттан уштуп кааптары)

  РФ-тиң Үндүрүг кодекизиниң 83-кү чүүлүнүң 7.3 пунктузунга дүүштүр боду ажылдап ап турар хамаатыны үндүрүг учедунга тургузарын (учеттан уштуп кааптарын) ооң чурттап турар черинде Үндүрүг органы кылыр.

Хуу кижиге, бажың-балгатка херектиг ажылдарны кылып бээр болгаш (азы) өске-даа хандырылгаларны чедирер талазы-биле ажыл-чорудулганы кылып турар дугайында (сокстакан дугайында) боду ажылдап ап турар хамаатынының дыңнадыышкынынга даяныр. Ол Дыңнадыышкынның үлегер-майыын болгаш ону канчаар долдурарын Россияның Федералдыг үндүрүг албанының nalog.ru сайтызындан көрүп ап болур. (Главная страница/ деятельность/ Учет организаций и физических лиц/ Учет физических лиц/ Формы документов).

Үндүрүг инспекциязынга бээр Дыңнадыышкынны боду азы нотариустуң бүзүредип бадыткаан документизи-биле бодунуң төлээлекчизин дамчыштыр дужаап, почта таварыштыр чагыглыг чагаа кылдыр чорудуп болур.

 Хөлезилиг ажылдакчыларны дузалаштырбайн, боду хандырылгаларны чедирбишаан, ажылдап ап чоруур дугайында чогуур чурум ёзугаар үндүрүг органын дыңнадып каан хамаатыларның 2017, 2018, 2019 чылдарда киирип алган орулгаларынга хамаарыштыр бо дүрүмнү ажыглаар.

Билдинмес айтырыглар бар болза, кожууннарда чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төптерден; Федералдыг үндүрүг албанының чаңгыс аай харылзаа төвүнден телл: 8-800-222-22-22; Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының 8 (394) 2- 61-86 телефонуче долгааш, айтырып ап болур.

Тыва Республиканың Күш-ажыл яамызы

 

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.