1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

Тараа ажаалдазы дооступ турар

Республиканың Сүт-Хөл болгаш Бии-Хем кожууннарның 100 хире гектар шөлдүң тараазын ажаары арткан, а өске черлерде агаар-бойдустуң нарын байдалдары турза-даа, дүжүт ажаалдазы доозулган.

Рубрика: 

Страницы