1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

…КЫЙГЫ САЛЫП ЧЕТТИГИПКЕН

Онзагай хүн — 2012 чылдың 12 айның 12. Тыва­ның күрүне универ­ситединиң филология факультеди. Тываның Комсомол шаңна­лының эдилекчизи, шүлүкчү Антон Үержаа­ның төрүттүнге­нинден бээр 55 харлаанынга тураскааткан «Чүглүг ырым океаннар делгеминче ужуга бээр» деп чогаадыкчы кежээ. Студентилер, башкылар, чогаалчылар, журналистер улуг сонуургал-биле чыглып кээп тур.

Шыдыраа — ооң амыдыралы

Бо хүннерде Тываның кол шы­ды­раачызы Николай Петрович Шишигин 80 харлап турар.

Боодал чечекти — фронтучуга

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол 88 хар­лааны-биле Вера Чүл­дүмовна Байлакка байыр чедирген.

ЧУРТТУҢ, ЧОННУҢ ТӨӨГҮЗҮ-БИЛЕ ХОЛБАШКАН

Тываның Баштыңы Шол­бан Валерьевич Кара-оол Дээди Ху­ралга кылган Айыт­калынга бистиң регион­нуң Россия-биле демне­жилге­зиниң 100 чылының байыр­лалынга бе­леткелдиң дуга­йын колдадыр чугаалады. Дарганың ол бодалдарын деткивес аргажок.

ТОЙМАГЛАТТЫНГАН ТУДУГЛАР АМ ТУРБАС

үс чыл бөгүн эгелеп турар. Бодуң үлүүң киириштир" деп Тыва Республиканың Баш­тыңы-Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оолдуң ТР-ниң Дээди Хуралынга база Тываның бүгү чурттакчы чонунга Айыткалын бирден бир чокка номчуп, таныжып ора, найысылал Кызылдың чурт­такчыларынга кижи ак адааргал-биле адааргаар-дыр. Улуг, чараш хоорайны каастап турар тудугларга ам  Аныяктар ордузу немежир дээр­ге, ону канчап магадавас боор. Улуг-Хемниң эрии та кайы хире ча­раш апаар, Национал паркты чаар­тыр үе, шынап-ла, келген. Боду бой­дус­тан бүткен мындыг парктыг чер­лер ховар болдур, ийин. Ону чаар­тып, чараштавайн канчаар. Ойнаар янзы-бүрү дериг-херексел­дерден ам-даа хөйнү немей тургузары чугула.

Рубрика: 

Кара-Кыс Аракчаа: "АРЖААННАР — ЧОРГААРАЛЫВЫС"

Бир-ле катап Тожу девискээ­ринге аңчы кижи сыын бакка адыпкан. Балыгланган аңны ашак каш хонук истеп келген. Канчангаш-ла көөрге, сыын дуу-ла бар чораан, балыгланган аң чүү боор, харык-шинээ төнгеш, бир-ле сугга барып кирип турар болган. Ол сугдан үнүп келген соонда сыын каң кадык болуп, чүү-даа болбаан дег кы­лаштап чоруй барган. Ашак база хуулгаазын сугну сонуургап, каш хонук аңны истээр дээш могап-турупканын чаа миннип, сугже киргеш, үнүп келирге, демги шы­лааны-даа чок, аажок чиик-сергек апарган болган. Оон бээр-ле чон ол аржаанга эмненип эгелээн.

Рубрика: 

"АКША БАРДА — КҮРҮНЕ КҮШТҮГ"

Декабрь 14-те Улусчу чогаа­дылга бажыңынга Тыва Рес­публика талазы-биле фе­дерал­дыг казначей­ствонуң эргеле­линиң тургустунга­нындан бээр 20 чыл болга­нын демдеглээн байырлыг кежээзинге чеде бээримге, ажыл-ишчи аян-биле кеттин­ген аныяк оолдар, кыстар келген аалчыларны чылыг-чымчак уткуп, залда олут­та­рынга чедир үдеп турдулар.

Рубрика: 

ООРНУҢ ОРУУ МУҢГАШ

Декабрь 14-те «Шын» солуннуң редак­циязынга «Мал оорунга удур демисел» деп темага хамаа­рыштыр «Дорт харылзаа» болуп эрткен. Аңаа бистиң  журна­листеривистиң болгаш номчук­чуларывыстың  айтырыгларынга Иштики херектер яамызының мал оорунга удур демисел чорудар килдизиниң удуртук­чузу, полицияның майору Шолбан Өлзей-оолович Ондар биле ИХЯ-ның чанында Хөй-ниити чөвүлелиниң кежи­гүнү, Тываның сарыг шажынчылар катты­жыыш­кынының даргазы Буян башкы  олар киришкен.

Рубрика: 

ДЕМНИГ АЖЫЛДААРЫ ЧУГУЛА

Кожуунувус тургустунуп турар үеде Хендерге суму баштыңы турдум. Хендерге сумузу 1971 чылда аңгы суму кылдыр тургустунган. А мен 1982 чылдың майдан бээр суму даргазынга ажылдап эгеледим. Ынчан соңгулда комиссиязының даргазын чон боду шилип аар турду. Деткикчи бөлүк деп-даа бөлүк турбаан.

МӨӨҢНЕТТИНГЕН АКШАНЫ КАНЧААР АЛЫРЫЛ?

Оларның 99 хуузу ортумаа-биле 6-6 муң рубль алган

Пенсияның мөөңнеттинген акша-хөреңгизин төлээриниң чурумун тургускан төлевир хоойлузу деп адаары хоойлу июльда кңштңг болуп кирген.

Сөөлгң эрткен 4 айның дургузунда боттарының акшазын алыры-биле РФ-тиң Пенсия фондузунга 1,3 млн. хамаатылар келген, оларның 960-ы хоойлу езугаар доктаадып тургускан немелде төлевирин алганнар.

Рубрика: 

Страницы