1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

БЕДИКЧЕ ҮНҮҮШКҮН

Аян-чорук

«Туризм хүнү» деп онзагай байырлал. Ак-көк дээрниң  хиндиинде боралгак  безин  хир чок.

Ук  байырлалды уткуштур Өвүр кожууннуң Ак-Чыраа школазының өөреникчилери  туризмге сонуургалдыгларның хей-аъдын көдүрер сорулга-биле чаа эгелээшкин болур социал төлевилел­дерниң мөөрейин чарлаан. Мөөрейге башкылар болгаш улуг класстарның өөреникчилери киришкен.  Солун төлевилелдер хөй болган. Оларның аразын­дан чогаалчы, альпинист Маадыр-оол Бартыш­таанович Ховалыгның  65 харлаан юбилейинге тураскааткан «Бедикче үнүүшкүн» деп М.Д. Шойдак­тың төлевилели эки үнелелди алган.  Төлевилел байырлалдың бүгү негелдезинге дүгжүп турар деп, комиссия үнелеп көргеш, шилээн. Туризм хүнүнде Ак-Чыраа школазының өөреникчилери чуртунуң эң бедик даанче үнүүшкүннү кылган.

«БУРУНГААР, ТЫВА»

Декабрьның 9. В.Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театры. ТР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Тыва­ның күрүне шаңналының лау­реады Орлан Дамба-Хуурак­тың «Бурунгаар, Тыва!» деп юби­лейлиг кежээзи.

БИРГИ КОҢГА ЭТКЕНДЕН БЭЭР50 ЧЫЛДАР ШУУЖУП ЭРТИ

Кызыл хоорайның 11 дугаар ниити ортумак школазы­ның 50 чыл оюн демдеглеп эрт­тирген. Байырлалга  ба­йыр чеди­рери-биле аал­дап келген аалчылар зал­дың олут­тарын дол­дур ээлеп­кен. 

Сорулгалар тодаргай-дыр

Айыткалды номчааш...

Россияның эң эки школазы — Кызылда

«2012 чылда Россияның тергиин чүс бүдүрүлгелери болгаш албан черлери» деп даңзыже Кызылдың  № 15 лицейи кирген. Бүгү-россияның мөөрейи РФ-тиң Президентизиниң чанында Хөй-ниити палатазының болгаш Федерация чөвүлелиниң бот-идепкейи-биле «Чаартылгалар болгаш хөгжүлде» деп бүгү делегейниң чыы­жының кызыгаарында болуп эрткен.

Кадык кижи — кадык ниитилел

Ак-Довурак хоорайга Тыва Республи­каның  психиатрия эмнелгезиниң чаа салбырын ажыткан. Ооң мурнунда Ак-Довурак хоорайга турган Тыва Рес­публиканың кожууннар аразының психо­неврология эмнелгезин эде тургузуп, амгы үеде аңаа кем-херек үүлгеткеш, хоругдалда чыдар аарыг кижилерни судтуң шиитпирин езугаар албадал-биле эмнээр салбыр кылдыр тургускан. Бо талазы-биле тодаргай харыыны бээрин ТР-ниң психиатрия эмнелгезиниң кол эмчизи Снежана Малчыновна Д/ктен-оолдан диледивис.

Рубрика: 

Буянныг иште

Чырык чер кырынга амыды­ралга чүү турбас дээрил!

Рубрика: 

Чиигелделер көргүзүп турар бе?

Өвүр кожууннуң Саглы суму­зунга мал эмчизи болуп ажылдап келген мен. Хөй чыл­дарда ак сет­килдиг ажы­лым дээш орден, ме­даль-биле шаңнадып чораан 71 хар­лыг күш-ажыл­дың хоочуну мен.

Рубрика: 

Кур-Чер суурнуң сайзыралы дээш...

Кур-Чер суур Кызыл хоорайдан 60 км черде турар. Ооң чурттакчы чону 1558 кижи. Олардан 230 кижи амгы үеде ажыл чок кылдыр санаттырып турар, а 20 кижи Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төптүң бүрүткелинде турар.

Рубрика: 

Сүт-Хөлден медээлер

Ман-Чүректе чаңгыс аал

Страницы