1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

Чаа чыл-биле, эргим өңнүктер!

Тываның чонунга байыр чедириишкиннери

Чаа чыл бүдүүзүнде күрүне шаңналдары

Декабрь 26-да ТР-ниң Чазаанга республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинге үлүг-хуузун киирип чоруур ажылдакчыларга, хоочуннарга  Чаа чыл бүдүүзүнде күрүне шаңналдарын тывыскан.

Оюн-тоглаалыг, ыры-шоорлуг Чаа чыл келди!

Декабрь 25-те В.Көк-оол аттыг Национал театрга республиканың кожуун бүрүзүн төлээлээн тергиин өөредилгелиг, хөй санныг чедиишкиннерлиг уруглар Тываның Баштыңының елказынга чыглып келген.   Чаңчыл езугаар  чылдың төнчүзүнде   республиканың   онза чедиишкиннерлиг 7 хардан 14 харга чедир школачылары Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң уругларга елказынче  аас-кежиктиг чалалганы алыр болганнар. 

«Шын» солуннуң белээ

«Авам, ачам, угбам-биле бажыңывыстан ырак эвесте аргаже кирип агаарлавышаан, мөөгү азы честек-кат чыып,    хүннү бадыр ойнап-хөглеп чораанывыс уттундурбас. Суурже дедир чоруурда,  ачам мени мойнунга олуртуп алыр, а авам угбамны чедип аар. Сава долдур кат-мөөгүвүстү тудуп алгаш, каткы-хөглүг чанып кээр бис. Кудумчуга биске душкан улус: «Кандыг кончуг чараш өг-бүле чоор!» деп магадаар»… Чогаалдан бо бичии үзүндүнү Орлан, Анай-Хаак Кууларларның ийи дугаар уруу Сай-Суунуң бижээни «Мээң өг-бүлем» деп номчугажындан алган мен. Каш одуруг аразындан  аас-кежиктиг, эп-найыралдыг, чаптанчыг өг-бүлениң хевири аажок тода чуруттунуп келир. Сай-Суу мында каш чылдар бурунгаар Хову-Аксы суурга чурттап турган үелерин сактып бижээн. Амгы үеде Кууларларның өг-бүлези Кызыл хоорайда чурттап чоруур. Амыдыралдың агымы доктаар эвес, элээн чылдар шуужуп эрткен. Сай-Суу   чүгле угбалыг эвес, а ийи эр дуңмалыг база болган.

Онза болуушкун

«Тыва кижиниң байы – ажы-төлүнде» деп чоннуң үлегер чугаазы бар.  Уруг-дарыы хөй өг-бүлени аас-кежиктиг деп санаар эки чаңчылдыг бис. Каа-Хем суурдан Айдыс, Айлана Араптаннар— хөй уругларлыг аас-кежиктиг өг-бүле. Маңган ак харлыг декабрь айның 13-те оларның өг-бүлезинге үш ийис  чаштар чырык черге төрүттүнген.  

Ивижилерден чаа чыл байыры

Келир үеже бүзүрел-биле

Кайгамчык солун үе

Шагда Чаа чыл бүдүүзүнде шпрот, колбаса, мандарин, шампанское садып алыр дээш чон хөлзеп-ле үнер. Чаа чыл столунга чугула херек чүүлдер  садып алыр дээш улуг-улуг оочурлар тургулаан. Ол ышкаш байырлалга чедир 2-3 неделя бурунгаар почта хааржаа хөй санныг Чаа чыл-биле байыр чедирген ырак-чооктан келген каас открыткалар дола бээрин сактыр боор силер. Оон ол хөй чараш открыткаларны көрүнчүктерни долгандыр каастай аарак, кыстыргылап каарга, көрүштүг-даа. Ам сактып келирге, солунун.

Тываның Баштыңы: эртип турар 2013 чылда республиканың чедиишкиннериниң болгаш нарын айтырыгларының дугайында

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга 2013 чыл билдиртпейн эрте берген. Чүге дээрге «чыл-чылы-биле республиканың бурунгаарлаарынга моондак болуп турган дыка хөй айтырыгларны шиитпирлээр арга Чазакка чедип алдынган». 

Эртип турар чылдың дугайында ындыг бодалды Тываның Баштыңы декабрь 21-де «Тыва» КТРК-ның эфиринге тележурналистерге илереткен. Ол дээрге юбилей бүдүүзүнүң чылы, Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдези-биле холбашкан дидим сорулгалар салдынган. Ооң-биле холбаштыр чамдык нарын айтырыглар база турган деп, регионнуң удуртукчузу чугаалаан, ол бүгүнү контрольда алган.

Ол айтырыгларны сайгарарын Шолбан Кара-оол саналдаан. Чугаага сураглыг журналистер Виталий Кузнецов болгаш Карина Монгуш («Тыва» КТРК), Эльвира Лифанова («Новый век» телеканал), Арзу Садыгов («Тува 24» телеканал) киришкеннер. «Тува 24» телеканалдың корреспондентилериниң чер-черлерге бижидип алганы республиканың чурттакчыларының айтырыгларын  база чугаа үезинде ажыглаан.

Аяк шайны аартап ора...

Аяк шайны аартап ора...

ЧАСКЫ АРЫГ

Гавриил Троепольскийниң «Кара кулактыг ак Бим» деп тоожузундан эге.

Страницы