1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ДОШ: айыыл чок чорук

Чамдык улус ногаан чайга ынак, чамдык улус ак харлыг кышка ынак. Ынчан дошка  конькилеп,  дагдан хаактап, шанактап ойнап бадып болур болгай. Ынчалза-даа кыжын солун үелер турза-даа, оваарымча чок болур болза, айыыл-халапка база таваржып болур. Ол болза колдуунда дошка айыыл-дыр.

Чаңгыс демниң хүнүн Тыва байырлаан

Октябрь 26-да ТКУ-нуң инженер-техниктиг факультединге  «Коммунал ажыл-агый болгаш тудугга инженер технологияның хөгжүлдези» деп IV ду­гаар республика чергелиг эртем-техниктиг конференция болуп эрткен. 

"Шын" солуннуң хүннери - Өвүр кожуунда

Дүжүттүң магадылалын тургузар дээш

Бистиң Тывавыстың агаар-бойдузу кончуг кадыг-шириин болгаш чер ажылы агаар-бойдустан кончуг хамааржыр.

ОНЗАГАЙ, ХОВАР МЕРГЕЖИЛДИГ

РФ-тиң Президентизи Владимир Путин 2012 чылдың декабрь 30-де «РФ-тиң инвалидтерниң социал камгалалының» дугайында Федералдыг хоойлуда немелдени киирген. Ында бо чылдың январь 1-ден эгелеп РФ-те имнээр күрүне дылы немешкен.

Рубрика: 

«Азия төвү» кандыг болурул?

Каа-Хем биле Бии-Хемниң белдирин­де «Азияның төвү» тураскаал —  чүг­­­­­­­­­­­­­­­­ле Кызыл хоорайның эвес, а бүгү рес­публиканың онза солун чери. Тураскаалдың  мрамордан кылган 2 метр таваанда делегейниң диптерин хевирлээн улуг шардан дээрже үш кырлыг 10 метр суурга дүн­­­­­­­­­­­­­­­­­­­дүүш­­­­­телип   үн­­­ген.

ЧУРТТУҢ САЛЫМ-ЧОЛУН ШИИТПИРЛЭЭН

Ноябрь 4 – Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү. Бо байырлалды 1612 чылда Кузьма Минин биле Дмитрий Пожарскийниң башталгазы-биле чоннуң ополчен шерии Москваны поляк эжелекчилерден хостаан төөгүлүг болуушкуннарга тураскаадып тургускан.

Россия-биле харылзааларны быжыглааны дээш

Бо чылдың ноябрь 4-те Кремльге Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү-биле холбашкан хүлээп алыышкын болган, аңаа Владимир Путин Россия-биле найыралды, кады ажылдажылганы быжыглаарынга, культура харылзааларын сайзырадырынга улуг салыышкыны дээш чамдык даштыкы хамаатыларга Россия Федерациязының күрүне шаңналдарын тывыскан

"Суд приставы келди-ле!"

«Суд приставы келди-ле!». Н.В. Гогольдуң «Ревизор» деп чогаалында «Бисче ревизор чоруп орар!» дээш, хамык улустуң дүвүреп үнгени ышкаш, суд приставын көргеш, девидей бээривис чажыт эвес. 

Рубрика: 

«БАЙЛАҢДАН БАЙЫЫР»

Барыын-Хемчик кожууннуң Ак сумузу — Тываның бир өзүп-сайзырап, үениң аайы-биле чаарттынып олурар суурларының бирээзи. Актың чагырга даргазы Иван Оттук-оолович Куулар бодунуң чаңгыс чер-чурттугларының дугайында чоргаарал-биле чугаалап олурар: 

Страницы