1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ЧАА ЧЫЛДЫ ӨСКЕ ЧУРТТАРДА КАНЧААР БАЙЫРЛАП ТУРАРЫЛ?

Италияда Чаа чылды январь 6-да демдеглээр. Бо дүне хуулгаазын, энерел сеткилдиг Бефана фея итальяннарның бажыңнарын эргий кезиир.

ЫЯШ ХОЙ ЧЫЛЫН УТКУУРДА...

Бажың­ның херээ­жен ээзи Чаа чыл столун белеткээрде, чүгле өг-бүлезин өөртүр дээш эвес, үнүп орар чылдың ээзи — Ногаан Ыяш Хойну ээ кө­­рүн­­­дүрүп алырын бодап, бүдүн чыл чогумчалыг болзун дээш аъш-чемин дел­гээр. Найыралга болгаш тайбыңга ынак амытанны деткиир­де столдуң херекселдери ыяштан кылган азы ногаан өңнүг боору чогумчалыг. Чүгле стол шывыы, салфетка, аяк-сава эвес, а ба­йырлалга кедер хеп, белекчигештер  хавы  база  ол өңге дүүшкек болза эки. Ногаа, чимис-биле байырлал столун элбеди каастаар.

ТЫВА ХЕВИМ — ЧОРГААРАЛЫМ

«Шын» солуннуң бөгүнгү аалчызы аныяк модельер-дизайнер Шолбана Очур-оол. Чаа чыл уткуштур номчукчуларны сонуургадыры-биле мода делегейинде онза, солун чүү болуп турарын база бодун таныштырарын диледивис.

Хой-2015 чылдың оран-савага байдалы

Февраль 19-тан  2015  чыл  д

Чаа чылды болгаш 2015 чылда Христостуң төрүттүнгениниң байырлалын белеткээр болгаш эрттирер талазы-биле кол хемчеглерниң ПЛАНЫ

I. Чаа чылдың утренниктери, балдары болгаш мас­карадтары

Декабрь 20 — 2015 чылдың январь 7

БАШТАЙГЫ ШЕРИГ КОМИССАРЫНГА МӨГЕЙИГ

Декабрь 19-та Чаа-Хөл ко­­жууннуң Ак-Туруг сумуга Тыва Республиканың баштайгы шериг комиссары Монгуш Чөвекович Сувакка тураскаат­кан байырлыг хемчеглер болуп эрткен. Оларны бо суурга эрттире бергениниң чылдагааны — бирээде, М.Ч. Сувак — Ак-Туруг суму чурттуг кижи. Ийиде, бо хонуктарда Тываның шериг комиссариады тургустунганындан бээр 70 чыл оюн демдеглеп эрттирип турар.

Рубрика: 

ЧЫЛЫГ, ЧЫРЫК

Чартык чүс чыл ажыг үениң дургузунда Кызылдың чылыг, электри төвү найысылалдың болгаш кожууннарның социал-экономиктиг амыдыралының кол дазылы болуп келген. Ол хире улуг күчү-күштүг бүдүрүлгеде дыка хөй  кижилер дү­не-хүн­­дүс кызымаккай ажылдап турарлар. Чымыш иштиг энергетиктерниң декабрь 22-де профессионал ба­йырлалынга ТР-ниң Чазаа­ның Даргазының оралакчызы Владимир Фалалеев, Дээди Хуралдың депутады Алдын-кыс Конгар, ТР-ниң одалга болгаш энергетика  сайыды Роман Кажин-оол чедиишкиннерни күзеп база мурнакчыларга өөрүп четти­риишкинниң болгаш хүндү­лел бижиктерни Орус культура төвүнге байырлыг байдалга  тывысканнар.

ЛИЦЕНЗИЯЛАР, ДАДЫВЫРЛАР, ЧИИГЕЛДЕЛЕР...

«Бистиң чурттап орар бажыңывыс  коргунчуг байдалда, чаа чурттаар оран-саваже  кажан көжү­­рер ирги?», «Коммунал ажыл-агыйын харыылап турар чамдык организацияларда четпестер хөй, оларның-биле кандыг хемчеглер алдынып турарыл?», «Каът бажыңнарда өрези хөй улусту канчаарыл?», «Моон соң­гаар мындыг хуралдардан эрттирип турар болза эки-дир» деп сагыш-сеткилди дүвүредип чоруур айтырыгларлыг  ужуражылганы Орус культура төвүнге Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутаттары эрттирген. Россияның чуртталга хоой­лужудулгазынга чаа чүүл­­­­­­дерни киир­гени-биле холбаштыр  Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының даргазының оралакчызы Аяс  Лопсан, чуртталга-коммунал ажыл-агый, чаагайжыдылга, транспорт болгаш оруктар талазы-биле комитеттиң даргазы Роман Поманисочкин, Кызыл хоо­райның мэриязының чуртталга-коммунал  ажыл-агыйын чаартыр талазы-биле килдистиң начальниги Болат Ооржак, ТР-ниң чуртталга-коммунал ажыл-агый агентилелиниң директорунуң оралакчызы Тамара Авыда, ТР-ниң Күрүнениң тудуг болгаш чуртталга инспекциязының башкарыкчы эксперти Светлана Ооржак олар аңаа илеткелдерни кылган.

КАДЫЫҢАР БОДУҢАРДАН ХАМААРЖЫР

Декабрь 20-де редакцияга  ээлчеглиг «дорт харылзаа» болуп эрткен. Аңаа ТР-ниң Кадык камгалал яамызының штаттан дашкаар специалистери Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң кардиология салбырының эргелекчизи, м.э.к. Артур Деспиевич ДУКТЕН-ООЛ, ТР-ниң Кадык камгалал яамызының Тываның медиктиг-социал айтырыгларының болгаш эргелелиниң эртем-шинчилел институдунуң кол специализи, м.э.к., Республиканың 1  дугаар эмнелгезиниң хан-дамыр төвүнүң нерв салбырының эргелекчизи Херелмаа Дагбаевна МОНГУШ база Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң хан-дамыр төвүнүң эргелекчизи Росси Александрович КУЖУГЕТ олар киржип, «Шынның» номчукчуларының айтырыгларынга харыылаан.

Рубрика: 

ТӨЛЕВИЛЕЛДИ УЛАМЧЫЛААРЫ КҮЗЕНЧИГ

Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В.Кара-оолдуң саналы-биле эгелээн «Чаңгыс суур — чаңгыс бүдүрүлге» деп төлевилелдиң күүселдезин 3 чыл улаштыр хайгаарап тур мен. Аңаа киржири-биле «Мөген-Бүрен» КУБ-туң чанынга «Сайзырал» КХН-ни тургускаш, эът, дүк, сүт болбаазырадып кылыр дериг-херекселдерни республика Чазааның дузазы-биле четчелеп берген бис. Ооң соонда аңаа ажылчын олуттарны тургузуп, көдээ ажыл-агый продукциязын болбаазырадыр талазы-биле ажылды эгеледивис.

Страницы