1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

РФ-тиң субъектилеринде конституционализм: хөгжүүрүнүң перспективалары

Сентябрь 25-те Тыва Республиканың Чазааның хуралдаар залынга «Россия Федерациязының субъектилеринде конституционализм: хөгжүүрүнүң перспективалары» деп Бүгү-россия чергелиг эртем-практиктиг конференция болуп эрткен. 

Бижиириниң мурнунда боданыр

Чагаалар допчулалы

«Шын» солунга хүннүң-не он-он чүүлдер саазын чагааларга азы электроннуг почта-биле  кээп турар. Оларның аразындан эки бижиттинген материалдарны солунга парлаарынга белеткеп, сөс-домаан эде-хере тыртып, үжүк частырыгларын эдип, шоолуг эвестерин кыдыынче каап каар, чүге дээрге ол материалдарга харыылавас, оларны авторунга дедир эгитпес эрге редакцияда хоойлу езугаар бар.

КОЛХОЗ ДАРГАЛАРЫ

ТАР-ның ССРЭ-ге каттышканының 70 чылынга

Сорулга — спорт тудугларын ажыглалче киирер

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

Сентябрь 23-те Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Россияның спорт сайыды Виталий Мутконуң ажыл-агыйжы ужуражылгазы болган. Ол дугайында девискээрниң удуртукчузу Вконтактыда арынынга дыңнаткаш, республикага Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чылының байырлалынга белеткелге деткимчези болгаш идепкейлиг киржилгези дээш өөрүп четтиргенин сайытка илереткен.

Боттанган күзел

ТАР-ның ССРЭ-ге каттышканы

Тываның ном үндүрер чериниң 1974 чылда «Найырал, акы-дуңмалышкы аас-кежик» деп орус дылга үндүрген номунга парлаттынган Ооржак Лопсаңчаптың «Боттанган күзел» деп эгелиг сактыышкынын тыва дылга кызыра очулдургаш, мооң адаанда парладывыс.

Украин фамилиялыг арат

«Кым-даа, чүү-даа уттундурбаан»

70 чыл бурунгаар болган Ада-чурттуң Улуг дайыны бистерге аар «балыгны» арттырып каан. Коргунчуг дайын дугайында дыңнааш-ла, кижи серт кыннып орар, ол болуушкунну каракка чуруй кааптар. Каржы-дошкун дайынга Тываның эки турачылары база маадырлыы-биле киржип, чуртту хосташкан. Оон ээп келгеннери-даа бар, хары черде кара бажын салганнары-даа бар. Оларның аразында буурул Саянның артындан барган Кусолик деп фамилиялыг  аратты солун төөгүлүг дайынчы дээрзин Михаил Сундуйнуң эки турачыларга тураскааткан номунда бижээн. 

Кижизидикчилер спартакиадазы

Эрткен дыштаныр хүннерде Кызыл хоорайның школа назы четпээн өөредилге черлериниң ажылдакчыларының спартакиадазы Каа-Хем суурдан ырак эвесте Серебрянкага болуп эрткен. 

ХАМЫКТЫ КАЙГАТКАН ТЫВА ТЕАТР

Москвада Тываның культура хүннери

Москвада Тываның культура хүннерин таварыштыр Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чылынга тураскааткан В.Көк-оол аттыг Национал театрның оюн-көргүзүү  Россияның Аныяктарның академиктиг театрынга эрткен субботада, сентябрьның 20-де, болуп эрткен.

Республикада мал чеминге белеткел адакталган

Республиканың девискээринде мал чеминиң белеткел ажылдары адакталган. Сентябрь 19-туң байдалы-биле, 204,6 гектар шөлдүң 190,3 муңундан мал чеми сигенни белеткээн. Ажыл-агыйларда 206,1 муң тонна сиген бар. Эрткен чыл-биле деңнээрге, 11 хуу өзүлделиг.

Чиңгис-Хаан: «Кым болур ужурлуг сен, ындыг бол!»

Сайгарылгалыг чүүл

Хосталга — ол сөстү адаарга безин долу, чаагай, каракты шийиптерге, делегейде чүгле сен бар ышкаш сагындырып кээр делгем. Күзээн хевин кедер, күзээн чемин чиир, углаан черинче кылаштаар, башта бар бодалыңны кылып күүседир дээн ышкаш, төрүттүнгеш-ле, тынганывыс дег, хостуг-шөлээн чурттаар эрге кижиде бар. Кижи болуп чырык черге хостуг чурттаар салым-хуувусту канчаар эдилеп чоруур бис?

Страницы