1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

Эткен сөзүн ээлээр херек

Эр мөзү-бүдүш

Улуг-Хем кожууннуң девискээринде чоокта чаа сарыг шажын хүрээзиниң тудуу ажылын эгелээн. 3 каът улуг хүрээ төлевилел езугаар 22 миллион ажыг рубль өртектиг. Ол бүгү талазы-биле амгы үениң негелделеринге дүүштүр дериттинер, ооң иштинге лама-башкылар болгаш хуурактарның ажылдаар, чурттаар өрээлдери база турар.

Аяк шайны аартап ора...

Төөгүлүг чурук. Бир дугаар 1-ги класс (Архивтен алган)

Байыр чедириишкини

Тываның арга-арыг ажыл-агыйының хүндүлүг ажылдакчылары болгаш хоочуннары!

Профессионал байырлалыңар — Арга-арыг ажылдакчызының хүнү-биле чедирген байырывысты хүлээп ап көрүңер!

«Күзелдиң алдын согуннары»

Тываның күрүнениң ыры болгаш танцының «Саян» ансамблиниң Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чылынга тураскааткан «Күзелдиң алдын согуннары» деп чаа программазының баштайгы көргүзүү сентябрь 17-де В.Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрынга болуп эрткен.

Хөй-ниити каттыжыышкынын тургузар

Тываның Баштыңы «ВКонтакте» четки таварыштыр дилег кылган хамаатылар-биле ужурашкан.

Юрий Кара-оол: «Визирьниң тиилелгези— бистиң шуптувустуң чедиишкинивис-тир»

Аът спорту

Тываларның шагдан тура эрттирип келген маргылдаазы – аът чарыжы узун хемчээлдиг дистанцияларда эртип турар.  Улуг,  аныяк, чүгүрүк малдар болгаш чоруктуг, челер, чыраалаар, улуг база  аныяк малдар чарыжын эрттирери чаңчылчаан.

БАШТАЙГЫ ТЫВА ХЕРЭЭЖЕН ДЕПУТАТ

Төөгүнүң арыннары

Чоргаарланып чоруур чаңгыс чер-чурттуувус, ССРЭ-ниң Дээди Совединиң Националдар Совединиң депутадынга  тыва чоннуң мурнундан соңгуткан бир дугаар ие-херээжен Сереңмаа Ак-Баштыговна Ооржак дугайында бо чаа эрткен соңгулдалар-биле холбаштыр база катап чылыы-биле сактып өөрдүвүс. Ол, шынап-ла, Тывавыстың төөгүзүнге мөңгеде артар төөгүлүг болуушкун-дур. Бо кайгамчык аваның үлегер-чижээн салгалдары сагып арткан. 

«Кадыкшылдың оруу» — Тере-Хөлде

Губернатор төлевилели

Улуг кижилерге болгаш уругларга эмчи дузазын көргүзер бригада Тываның чедери берге кожууннарының бирээзи — Тере-Хөлде чеде берген.

Мал чеминиң белеткели дооступ турар

Мал чеминиң белеткелиниң талазы-биле даалгаларын күүседип алган Улуг-Хем болгаш Сүт-Хөл кожууннарның соон дарый дыка хөй кожууннар белеткел ажылдарын дооскан.

Моолдуң болгаш Сибирь Байкалының бурунгу культуразы

«Моолдуң болгаш Сибирь Байкалының бурунгу культуразы» деп делегейниң эртем конференциязы Тывада болуп турар.

Страницы