1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

«Бистиң ажыл-херектеривистиң үндезини соңгукчуларның чаа чагыглары болур»

Сентябрь 14-те болган Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутаттарының соңгулдаларынга «Чаңгыс демниг Россия» партиязы көскү тиилелгени чедип алган.

«Мал — тываларның байлаа»

Кижизидикчи башкыларга методиктиг сүмелер

Сүт-Хөл кожууннуң Бора-Тайга сумузунуң «Челээш» уруглар садының 1-ги категорияның кижизидикчи башкызы Урана Ондаровна Ооржак барык 30 чылдың нүүрүнде чоннуң ажы-төлүн ынай бичиизинден кижизидип, өөредип чоруур. Арга-дуржулгалыг башкы удаа-дараа ажык кичээлдерни эрттирип, уругларның угаан-медерелиниң сайзыралынга чугула материалдарны ажыглап келген. «Челээш» уруглар садының кижизидикчилери боттарының онза талантызы, чүвени шиңгээдип алыычал, өөрениичел, чаптанчыг чоруу-биле ада-иелерин, башкыларын өөртүп турарлар. Хензигбейлерниң угаан-медерелиниң сайзыралы, оларның сонуургалдары кижизидикчи башкызындан хамааржыр болгай. Урана Ондаровна ада-иелер-биле база сырый харылзаалыг кады ажылдап, оларга арга-сүмени берип чоруур.

Ынчангаш кожууннарда уруглар садтарының башкылары кичээлдеринге ажыглаар боор дээн бодал-биле  Урана Ондаровнаның «Шын» солунче чоруткан ажылдарын парладывыс.

Чагаалар аразындан...

МЭЭҢ ЭЖИМ ДАТТЫГ-ООЛ

Миннип кээримге, авам-ачам сугнуң аалы Баян-Дугай баарында дуруг үстүнде Кара-Талдан аккаш, Чадаана хемче кирип чыдар кара суг кыдыында хавак баарынга чайлаглап турган. Аалдарның уруг-дарыы аъттыг, чадаг хой кадарып чайлаар бис.

Ча — бурунгунуң чепсээ

Тывага дыка үр үе дургузунда аңгы ок-чепсекке ча хамааржып турганын төөгүнүң материалдары бадыткап турар. Янзы-бүрү аң-меңни аңнаарының аргаларының хөй кезии ча-биле аңнаашкындан хевирлеттинип тывылган деп болур.

«Чаңгыс демниг Россия» тиилээн

2014 чылдың сентябрь 14 — Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутадынга соңгулдалар хүнү

Тываның Баштыңы бадылаан

2014 чылдың сентябрь 14 — Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутадынга соңгулдалар хүнүнден

Соңгукчулар идепкейлиин көргүскен

Тывага 11.20 шакта 16 хуудан хөй соңгукчулар барып бадылаан. Республиканың соңгулда комитединиң медээзи-биле, эртенгиниң 10 шакта Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) ийиги чыыжының депутаттарын соңгуурунга 27 387 соңгукчулар, азы даңзыже киирген чоннуң ниити түңүнден 16,12 хуузу кээп киришкен.

Тывада хөй кижи бадылаан

Бадылаашкыннарның чаңгыс аай хүнүнде (сентябрь 14-те) Сибирьниң федералдыг округунуң (СФО-нуң) чурттакчылары губернаторларны, муниципалитеттер баштыңнарын болгаш аңгы-аңгы деңнелдерниң депутаттарын соңгааннар. 

Оргу черге өөн өглеп, оъттуг черге малын малдап…

Кайы-даа шагда мал ажыл-агыйы Тываның көдээ черлериниң кол  өзээ бооп келген. Малчын өг-бүлелер чүс-чүс чылдарны өттүр чаагай езу-чаңчылдарны камгалап-кадагалап, салгалдарга дамчыдып арттырган. А олар ада-өгбелериниң чымыштыг ижин уламчылап чоруур. 

Кара-Хөлдүң «бешки генералы»

Очерк

Кара-хөлчүлер Алаш хемниң  унун дургаар Дайгылыглар, Кыйгылыглар, Делег-Хөлден эгелээш Туралыглар, Даштыг-Хөл, Сукпак, Хөл-Бажы ынчаар шаг-шаандан  бөлүк-бөлүк төрел-дөргүл аайы-биле көжүп-дүжүп, чүс-чүс чылда чурттап келген төөгүлүг бурунгу чон-дур. Олар агаар-бойдустуң-даа, амыдыралдың-даа кадыг-бергезинге дадыккан. Кандыг-даа үе чадаларның хөй янзы аажылаашкынын шыдап эртип чораан кайгамчык шыдамыккайы-биле ылгалдыглар.

Страницы