1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ШАЛЫҢ ӨРЕЗИН БОЛДУРБАС ДЭЭШ...

Тывастаттың медээзин езугаар алырга, ажыл төле­вириниң талазы-биле чыылган өре бо чылдың декабрь 1-ниң байдалы-биле респуб­ликаның 14 организациязында 19 млн. 103 муң рубль четкен.

Рубрика: 

ХҮНДҮТКЕЛДИ ЧААЛ

Радион Маадыр-оолович Сааяның школачы амыдыралы +вүр кожууннуң Хандагайты ортумак школазындан эгелээн. Эртем-билиг оранынче орукту баштайгы башкызы, Тыва Республиканың алдарлыг башкызы Таракпан Бүрзекеевна Достай изеп берген. Башкызының оолдары шуптузу — спортчулар. Бирги класстан эгелээш хостуг хүреш секциязынче барып эгелээн. Ол сонуургалын тренер башкызы — Россияның алдарлыг тренери Виктор Монгушович Достай үлегерлеп баштаан. Ынчангаш ажылдай бергеш-даа, спорт ажылын уламчылап чоруур.

ЧЕПСЭЭ — ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Руслан Вячеславович  Саая 2010 чылдан бээр бодунуң доосканы Ак-Довурактың дугаары үш школазында математика болгаш информатика башкылап турар.  Башкы болуп ажылдап келген үезиниң дургузунда бодун бедик харыысалгалыг, шалыпкын  ажылдакчы кылдыр көргүскен, кичээл эрттирериниң янзы-бүрү аргаларын ажыглаары чаң­чыл болган.

БЕРГЕЛЕРНИ ДЕМНЕЖИП АЛГАШ, АЖЫП ЭРТЕР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Ниити-россияның Улусчу фронтузунуң регион активи-биле ужурашкан.

УШУ — БЫЖЫГ КАДЫКШЫЛДЫҢ МАГАДЫЛАЛЫ

Бурунгу кыдат дайынчы уран чүүлдүң  ушу хевири амгы үеде бистиң республикада бурунгаар сайзырап турар. Кыдаттан  ужукталып үнген бо хевирге  чоокта чаа делегей чергелиг маргылдаа болуп эрт­кен. Аңаа Россияның болгаш Тываның адын камгалап, бис­тиң  спортчуларывыс киришкеш, келген.

Күстүң ортаа  айының төнчүзүнде Кыдат чурту четкен тыва спортчуларның бирээзи  Чойган Николаевна Самбыланы номчукчуларга таныштырайн.

Рубрика: 

АРАГАЛААР БОЛЗУҢЗА, АДЫҢ ЫШКЫНАР СЕН

Чурттап эрткенивис эрткен чүс чылда совет чазак кандыг хемчеглер ап туржук. Араганың айыылын соксадыр дээш ону бүдүрерин хоруп, виноградниктерни дазылындан тура шаап, арага чок куда-дойну алгап-йөрээп деткип-даа турда, ындыг күштүг, ындыг бай-шыырак күрүне ону тиилеп, ажып эртип шыдаваан. Ынчан бистер делегейде эң-не арагалаар, эң-не хөй номчуттунар чон турган болзувусса, чаа чүс чылда база-ла эң арагалаар болгаш эң-не номчуттунмас чон бооп артып калган бис.

Рубрика: 

ХАМААТЫ СОРУКТУГ ЧОГААЛЧЫ

Тываның Улустуң чогаалчызы Салим Сүрүң-оол 90 харлаанынга

Тыва прозада кижиниң салым-чолунче, мөзү-бүдүжүнче, хууда амыдыралынче, ниитилелдиң нарын айтырыгларын  көдүреринге чогаалчы Салим Сазыгович Сүрүң-оолдуң чо­гаадыкчы үнү чидиг,  бот-тускайлаңы-биле ажыт­тынган. Ол хөй чечен чугаа­ларны: «Дагын таныжылга» (1955), «Оржуңмаа биле Балдай-оол» (1959), «Төнмээн төөгү» (1962), «Сес чүстүг дуран»; тоожуларны: «Чайгы хүннер» (1962), «Ынакшыл-дыр» (1965), «Озалааш хем» (1968), «Лейтенантының даалгазы» (1970), «Авазынга даңгырак» (1973), «Кымның оглул?» (1977), «Кижиниң намдары» (1983), «Ак-Төш» (1984), «Ногаан ортулук» (1986), «Ак анай биле Арбай-оол» (1987); романнарны: «Өске кадай» (1980), «Тывалаар кускун» (1994) бижээн.  Ниитизи-биле 26 проза болгаш шүлүк  номнарының автору.

АЯК-ШАЙНЫ ААРТАП ОРА…

КЫШ

Аккыр энчек черниң кырын

Арга-шөлдү кааставытты.

Бөкпек талдар сылдыс дискен

Мөңгүннүг ак маанай кеткен.

 

ЁЛКАЖЕ "АЪТТАНЫПТАР"

Декабрь 28-те  Кремльге  РФ-тиң Президентизи В.В.Путинниң даалгазы-биле Россияның булуң бүрүзүнден  келир бичии уругларга елка болур.  Тывадан  12 бичии уруглар 3 тускай үдекчилиг декабрь 23-те ынаар «аъттаныптар».

Тываның Баштыңының Айыткалынга хамаарыштыр үзел-бодалдар, санал-оналдар

Чылгычы Ондар, ТР-ниң даштыкы экономиктиг харыл­заалар талазы-биле агентилелиниң директору:

Страницы