1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ХӨЙ ХYЛЭЭЛГЕЛИГ ТӨП

Ол кожуунну шилип алганы таварылга эвес. Барыын-Хемчик дээрге Тыва күрүнениң үндезилекчизи, тыва болгаш орус чоннарның чоокшулажырынга улуг салыышкынны киирген Монгуш Буян-Бадыргының чурту. Орус хаан II Николайның адынга дилег киирген соонда Россия Тываны бодунуң хайгааралынга 1914 чылда алган.

ШАГАА — БУРУН БАЙЫРЛАЛЫВЫС

2014 чылдың январь 30-ден 31-же эртенгиниң 5 шак 40 минута турда чаа чыл –Аът чылын уткуп, ыдык байырлалывыс Шагааны байырлаар бис. Бистиң Чыраа-Бажы суурнуң чурттакчылары чылдың-на Шагаа байырлалын кым удуртуп, углап-баштап эрттирерин баш бурунгаар тодарадып ап чаңчыккан бис. Бо чылын Монгуш төрел аймак чаңгыс чер-чурттугларын ойнадып, хөгледип, янзы-бүрү мөөрейлерни организастап, чонун өөртүрүнге белеткенип турар.

Найыралывыс хоорайы — Ак-Довурак

 Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чылынга

Бурунгу скиф сайзыралдың тывылган чери

Скиф алдынының соонда Тываның эрге-чагыргалары «Аржаан-2» базырыкты касканының соонда өске бүгү тывыштар-биле кады Москваже археологтарның чедиргени скиф хааннарның артынчыларын республикаже дедир эккелген.

ФРОНТУЧУ ХАРЫЛЗААЧЫ

Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуну Николай Алексеевич Беляшов   ооң  төрүттүнген хүнүнде  уйнуктарының   белекке бергени соталыг телефонун  кандыг-даа бергедээшкиннер чок ажыглап билир. Ынчалза-даа эң баштайгы 5 кг деңзилиг, хөй-ле удазыннарлыг, шеригжи,  «мобилдиг» телефонун ол амдыгаа дээр камныы-биле шыгжап чоруур. Чүге дээрге бо телефон Николай Алексеевичиниң фронтучу харылзаачыдан эгелээш, Кызыл хоорайның харылзаа белдириниң начальниги база Тываның харылзаа ажылдакчыларының профэвилел обкомунуң даргазынга чедир амыдыралының демдээ болуп арткан.

УЛУГ СЕРЖАНТ

Ада-иези ону Агапея деп ховар ат-биле адап каан. Грек дылдан очулдурарга, «ынак», «ынакшыл», «ынаам» дээни ол. Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында улуг командирлери ону Капиталина деп адап каан. Адын ынчаар өскерткенинге Капиталина Аврамовна Королева (аныяк кыс шаанда Щенова) улуг-ла тоомча чок: «Адым Гапа турган, Капа апарган».

Сочиже Тываның делегациязы аъттаныр

«Сочи-2014» 21-ги Кышкы Олимпиаданың ажыдыышкынынга киржири-биле Тывадан делегацияның  кежигүннерин тодараткан.

ШАГААГА БЕЛЕТКЕЛ ТЫВАДА ЭГЕЛЭЭН

Ай чурагайы-биле Чаа чыл — Шагаа республикага январь 31-де хүннүң баштайгы херелдери-биле чедип келир. 

ӨСКYС УРУГЛАРНЫҢ АЙТЫРЫГЛАРЫ

Сайгарылгалыг чүүл

КИЖИЗИДИКЧИ КYЖYН ДОЛУ АЖЫГЛААР

Тывага будданың шажын школаларын ажыдарының аргаларын философия клуву сайгарып турар.

Страницы