1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

Тываның Баштыңы: «Хөй каът чуртталга бажыңнарының тудуунуң хемчээлин өстүрер. Кызылдың экологтуг байдалының баксыраар чоруун болдурбас».

Кызылдың болгаш кызылчыларның мурнунга шаандан бээр тургустунуп келген чидиг айтырыг—хоорайның кырында астына берген турар ыш болур, найысылалга ыяш бажыңнарның хөйү-биле туттунуп турарындан сөөлгү үеде ол улам немежип турар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чазакка болган чөвүлел хуралга чыылганнарның кичээнгейин бо айтырыгже угландырган.

Тываның Чазаанда кадрлар солчулгазы

Тываның Баштыңы республиканың Чазааның составынга өскерилгелерни кылган. 

Кыштаглаашкын

Мурнуку чылдарда ышкаш дыңзыг, күштүг сооктар чогу-биле республиканың девискээринде кыштаглаашкын байдалы бо кыжын  чүгээр эртип турар.

Тываның Баштыңы Россияның парлалга хүнү-биле массалыг информация чепсектериниң ажылдакчыларынга байыр чедириишкини

Тываның Баштыңы Россияның парлалга хүнү-биле массалыг информация чепсектериниң ажылдакчыларынга байыр чедириишкини

РОССИЯНЫҢ ПАРЛАЛГА ХYНYНYҢ БАЙЫРЛАЛЫ

Россияның парлалга хүнүнде, февраль 13-те, республиканың журналистери Виктор Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрының «Тет-а-тет» биче театрынга чыглып келгеннер.

Россияның Парлалга хүнүнге

«Шынчыларның» сактыышкыннарындан

КАРА-САЛ — «УНИВЕРСАЛ»

Эрткен чүс чылдың чеден-сезен чылдарында «Шын» солун редакциязының парк чоогунда, типография чанында баштайгы ыяш оран-савазынга ажылдап турган бис. Ынчан солун неделяда алды катап улуг хемчээлдиг үнер болганындан ажылдакчылар саны хөй — барык 40 хире кижи турган. Оларның аразында чүгле чогаадыкчы мергежилдиң кижилери эвес, дузалал ажылдыглар: корректорлар, үндүрүкчүлер, машинакчылар, чолаачылар… дээш, кымнарны чок дээр!

ТЫВА РОЖДЕСТВО ХYНYНДЕ

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың православ чүдүлгелиглеринге болгаш Кызылдың база Тываның епискову Феофанга Рождество байырлалы-биле байыр чедирген:

Чылдың баштайгы шактары кысты сөңнээн

2014 чылда бир дугаар төрүттүнген уругга Тываның Баштыңы байыр чедирген, ооң соонда божудулга системазын чаартырының айтырыгларының талазы-биле чөвүлел хуралды эрттирген.

Литературлуг арын

Литературлуг арын

Страницы