1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ БАЛЫНГА ЧЫЛДЫҢ МААДЫРЛАРЫН АЛГАП МАКТААН

Аалчыларның даңзызы бе­зин аңгы-аңгы үелерниң болгаш салгалдарның уламчылалын бадыткап  көргүскен.  Аңгы-аңгы үелерде Тываның үш баштыңының чаңгыс сценадан чедирген байырын чыылганнар дыңнаар аас-кежиктиг болган. Баштай республиканың амгы удуртукчузу Шолбан Кара-оол байыр чедирген.

Эрес-кежээ ивижилер

Декабрь эгезинде Тываның эң чараш булуңнарының бирээзи Тожунуң тайгазында ивижилер-биле ужуражыр аас-кежиктиг болган бис. Аалчылар кээрге, аажок чылыг хү­лээп, амыдырал-чуртталгазының дугайында ажыт-чажыт чок  чугаалап бердилер. Олар амыдыралдың кадыг-бергелеринге чалынмас, дадыккан, бөдүүн сеткилдиг кижилер. “Шын” солунну дамчыштыр Чаа чылдың чаагай күзээшкиннерин Тываның аңгы-аңгы булуңнарында чурттап турар номчукчуларынга дамчыдарын олар дилээн чүве. Оларның чагыы езугаар бо материалды белеткедивис.

ЧААРТТЫНГАН КОНЦЕРТ ЗАЛЫ

2013 чылдың декабрьның 26-да Тываның күрүне филармониязының концерт залының эде кылдынган соонда ба­йырлыг ажыдыышкыны болган. 2011 чылда болган чер шимчээшкини культураның бо улуг «одаан» хаар ужурга таварыштырган. Артистер ол                    үениң дургузунда кожууннарже үнүүшкүннер-биле аргаданып ажылдаан.

ЫНАКШЫЛДЫҢ ЫРЫ

Эрткен чүс чылдың 70 чылдарында бистиң Ийме суурга «Чүшкүрбейн баарың ол бе?» деп ырны аныяктар дыка ырлажыр чүве. Ол ырны ырлаптарга-ла, ооң иштики чараш чурумалы каракка чуруттунуп, кударанчыг аялгазы сеткил-чүректи куюмнадып эгелээр. Ук ырның кол темазы – чедимче чок ынакшыл. Бо таварылгада ынакшыл чеже-даа чедимче чок болза, ол кайгамчык. Бир-ле дугаарында боду ынак болуру эргежок чугулазын ол ыр сөзү-биле-даа, аялгазы-биле-даа чугаалап турар. Сеңээ эвес-даа болза, сен ынак болуруңга, ол кайгамчык, чуруттунмас, бижиттинмес чараш медерел сээң бодуңда болуп, ол сени катаптаттынмас күзелдерге, бодалдарга, чаагай көрүштерге эккээр.

ЧАА ЧЫЛ БЕЛЭЭ — БРИЛЛИАНТ АРЖЫЫЛ

Ат-сураглыг орус ыраажы Людмила Зыкина хуулгаазын үнү-биле, хар-дүвүлүг соок бо кежээ Оренбургтуң чөөк аржыылы-биле эктиң шуглап ал, авай, деп уярадыр бадырып чораан болгай. Ыр-шоорда кирген бо аржыыл Оренбургту алдаржыткан деп чугаалап болур. Ынчалза-даа бо ыр чогааттынмаан, Зыкина ону чон мурнунга ырлап үнүп кээр мурнунда Оренбургтуң аржыылы тус черниң ус-шеверлериниң шаг-шаандан аргып, садып турганы аржыылы чораан деп, чугаа база бар. 

Страницы