1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ШКОЛАВЫСТЫҢ БАЙЫРЛАЛЫ

Сүт-Хөл кожууннуң Хөр-Тайга ортумак школазы бо чылын 75 чыл оюн демдеглеп эрттирип турар. Бо үе иштинде школаның эргинин чеже чаш бир дугаар артап кирип, эртемниң «далайынче» шымнып кирбээн дээр!

«Дорт харылзаада»: ХӨЙ-НИИТИНИҢ КОРУМ-ЧУРУМ АЙТЫРЫЫ

Ноябрь 10-да Россияның Иштики херектер ажылдакчыларының хүнүн бүгү чуртка демдег­лээр. Байырымныг хүннүң бүдүүзүнде Иштики херектер яамызының ажылдакчылары-биле ужуражып, номчукчулар-биле «дорт харылзааны» «Шын» солун эрттирген. Хүннүң айтырыынга хөй-ниитиниң корум-чурумун тударынга полиция ажылдакчыларының кол дузалакчылары болур улусчу дружиналарның дугайында чугааны чоруткан. Номчукчулардан келген айтырыгларга ТР-ниң Иштики херектер яамызының хөй-ниитиниң корум-чурумун камга­лаарын организастаар килдистиң начальнигиниң оралакчызы Омак Кызыл-оолович Оюн биле Иштики херектер яамызында тургустунган хөй-нии­ти чөвүлелиниң кежигүнү, Тываның Национал музейиниң директору Виктор Сергеевич Чигжит харыыларны берип, боттарының үзел-бодалдары-биле үлешкен.

«МЭЭҢ БАЖЫҢЫМ – МЭЭҢ ШИВЭЭМ»

Бо чечен сөстүң утказы ханы. Дээрде ужуп чоруур куштар безин   кире бээр уялыг, а кижи бүрүзүнге чурттаар бажың албан херек. Ол — биске  хүннүң кол айтырыы. Республикада бо талазы-биле хемчеглер алдынып турар.

ӨГБЕЛЕР ЧУРТУ

Дүъш үезинде Баазаң  ирейниң аалынга суму даргазы халдып келген. Өг хөлегезинге аъш-чем салып, шайлаарынче ону малчынның уруу чалаан. Бо удаада дарганың чугаа-соодунда арай-ла тыртылчак хөөн барын Баазаң дораан-на эскерип каан. Суур­да, суму девискээринде чүү болуп турарын тө каай кааптар  дарга мал-маганның онча-мендизин, чайлагда агаар-бойдустуң байдалын айтыргылап, аңаа кудуп берген шайны-ла шөлүредир аартай каггылап, далган-тараага-даа дегбес болган.

«ЧОЙГАН, ПӨШТҮГ КАРА-ХӨЛДҮҢ ЧОРГААР ОГЛУ…»

Чогаалчы Виктор Сагаан-оолдуң амыдыралының эртип келген оруктары төрээн Тывазының төөгүзүнүң, хөгжүлде-сайзыралының оруу болур. Ол — Таңды Тывага төрүттүнген, Тыва Арат Респуб­лика, Тыва автономнуг область, Тыва Совет Социалистиг Респуб­лика  база  Тыва    Республика   үезинде чурттап-ажылдап чораан төөгүнүң кижилериниң бирээзи. 

ЖУРНАЛИСТ, БАШКЫ, ЭРТЕМДЕН

М.С. Байыр-оолдуң 75 харлаанынга.

Философия эртемнериниң кандидады, Тываның гуманитарлыг шинчилелдер институдунуң социология болгаш политология секторунуң эргелекчизи Байыр-оол Сендажыевич Монгуш октябрь 17-де чеден беш харлаан. Ооң-биле чугаалажып, ооң солун харыызын дыңнап, каш айтырыгны салыр аргалыг болдум.

«Тува Авиа» компанияга хамааржыр Тожу районга коммерциялыг рейс кылып чорааш, октябрь 10-да читкен вертолетту дилээр ажыл ам-даа уламчылап турар

«Соруг—Кызыл» маршрут-биле коммерция рейсти кылып чорааш читкен вертолетту, ОБЯ-ның регион эргелелиниң октябрь 24-те дыңнатканын езугаар алырга, дилээшкинге 4 агаар суднозу киржирин көрген турган, ынчалза-даа агаар-бойдустуң байдалындан оларның ужудуушкуну болдунмаан. Чер кырында сес бөлүк ажылдап турар, ооң составында камгалакчылар, ОБЯ-ның, Бойдус яамызының, ХК болгаш ОБ агентилелиниң ажылдакчылары, эки турачылар болгаш экипаж кежигүннериниң болгаш пассажирлерниң төрелдери кирип турар. 

Судал болган автооруктар

Тыва Республиканы бо хүн­­­­­­­нерде өске девискээрлер-биле  чүгле автомобиль оруу харылзаштырып турар. Москвадан Кызылга чедир  самолет-биле чүгле солуй олуруп чорааш келир. Автооруктар кол азы тодаргайлап чугаалаарга, аргыжылганың чаң­­­­гыс оруу, республиканы чурт­­туң өске девискээрлери-биле тудуштуруп турар. 

АМЫДЫРАЛДЫҢ ДАЗЫЛЫ – КӨДЭЭ АЖЫЛ-АГЫЙ

Тыва Республиканың экономиктиг сайзыралының кол угланыышкыны — мал, чер ажыл-агыйы. Барыын-Хемчик кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң  кол зоотехниги Зинаида Хомушку болгаш тускай эртемниглер-биле ужуражып, мал, чер ажылы кожуунда кандыг чоруп турарын чугаа­лаштым.  Айтырыгларга дараазында харыыларны берди.

ЧАҢГЫС БЕРГЕДЭЭШКИН — АРГЫЖЫЛГА

 Делегей хүнүнге тураскаат­кан байырлалдың Черби сумузунга эртерин сонуургап, ынаар сургакчылап чоруптум. Бии-Хемни кежер паромга хаттың оожумнаарын манап, 3,5 шак иштинде  машина иштинге олуруп келдивис. Байырлал бис­ти манап турар эвес, озалдап четтивис. Спортчу маргылдааларны көөр аргалыг болдувус. Хол бөмбүүнге 4 команда киришкен, сумунуң херээженнер чөвү­­лелиниң командазы тиилекчи болган. 

Рубрика: 

Страницы