1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

Кышкы сезон ажыттынган

Эрткен субботада Кызылдың пас­сажирлер автотранспорт бү­дү­рүлгезиниң автовокзалынга эр­тенгиниң 9 шактан эгелээш-ле, хаактарын пөс хаптарда шевергин кыл­дыр кедирип алган аныяк-даа, пенсия назыны чеде

Рубрика: 

«УГУЛЗАНЫҢ» БООВА-БООРЗАА…

Тес-Хем кожууннуң төвү Самагалдай суурда дыка чаагай, чаа быжырган булочкалар, боова-боорзак, торттар — кондитер кылыглары садып турар ийи садыг бар.

Рубрика: 

Түңнелдер болгаш сорулгалар

Бо чылын агаар-бойдустуң каңдаашкынныг болганы-биле көдээ ажыл-агый культураларын ажаап алыр 12920 га шөлдеринде байдал берге болган.

ЧУРУМАЛДЫГ ШУЙНУҢ ОГЛУ

Чогаал шинчилекчизи Василий Салчактың 55 харлаанынга

Рубрика: 

САМБЫҢ ТУТКАНДА,САНАКЧЫ...

Бистиң аравыста чурттап чоруур хоочуннарда кайгамчык аажы-чаңныг, кижи бүдүштүг, ажыл-ижинге харыысалгалыг, кандыг-даа херекти эчизинге чедирер үлегерлиглер хөй. Оларның бирээзин номчукчуларга таныштырайн.

ХАРЫЛЗААНЫҢ ТЕРГИИН МАСТЕРИ

Тамара Бораевна Күжүгет Барыын-Хемчик кожууннуң почта адырында ам 38 чыл үзүктел чок ажылдап турар. Ол аныяанда Улан-Удэ хоорайга почта харылзаазының техникумун дооскаш-ла, төрээн черинге эртеминиң аайы-биле ажылдай берген.

Рубрика: 

«СЕРЕМЧИДЕ ХОРАМЧА ЧОК»

Араганың кырынга чам үнер

Рубрика: 

«IT PILL» СЕРВИС ТӨВҮ

Тывада чедиишкинниг ажылдап чоруур аныяк сайгарлыкчылар хөй.

ЧЕМПИОН МАЛЧЫН

Кижиниң аксының кежии мыя бо чанында дээри чөп. Сидор Семенович Анай (чурукта) дуржулгалыг малчын, ол сөстерниң шынныын билип, чурттап, ажылдап чоруур. Ол  алдан алды чылдар бурунгаар  Эйлиг-Хем сумузунуң  Чаңгыс-Шиви  деп черге төрүттүнген.

ЭРЗИН ЧОНУНУҢ КАДЫКШЫЛЫ

Моол-биле кызыгаарлашкак республиканың чөөн талазында, ыраккы Эрзин кожууннуң 8 муң ажыг чурттакчы чонунуң кадыкшылының байдалы кандыгыл дээрзин билип ап, кожууннуң төп эмнелгезинге четтивис. Суурнуң солагай талазында 2 каът улуг бажың кожууннуң төп эмнелгези ол.

Страницы