1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ЧАЙЫННАЛЧАК ЧЕДИИШКИННИГ БОЛГАН

2015 чылдың эгези Тываның салым-чаяан­­ныг уругларынга «дүжүттүг» чыл кылдыр эге­лээн.  Чоокта чаа январь айның 9-11 хүн­­не­­ринде Санкт-Петербург хоорайга «Алые паруса» культура фондузунуң эрттиргени IV Бүгү-россия чергелиг салым-чаяанныг уругларның танцы-сам талазы-биле “Сев

УРУГЛАРГА БЕЛЕК

Тыва —  каас-чараш бойдус чурумалы, чер адаанда чаштынып чыдар эгээртинмес казымал байлаа-биле онзагай чер. Ооң буурул дагларында Д.И. Менделеевтиң таблицазында кирип турар элементилер барык шуптузу үүже­­­лет­тинип мөөңнеттинген. Бистиң республиканың девискээринде алдын, мөңгүн суу, чес, хөмүр дээш, оон-даа өске ховар дээн казымал байлактар четчир болгаш артар. Бо ховар байлактың бирээзи хөмүр-дашты чүс-чүс чылдар дургузунда чүг­­­ле одалгага хереглээри-биле казып келген. А чоокку үеден эгелеп Россияда билдингир улуг үлетпүр бүдүрүлгези «Евраз» холдинг боттарынга хүлээнип ап, «Межегей хөмүр-даш» уургайын башкарып, ажылды боттандырып эгелээн.  Бо улуг бүдүрүл­­ге­­­ниң ажылдакчылары кожазында Кочетов школазынга Чаа чылдың бүдүүзүнде белек-селектиг аалдап четкеннер.

Рубрика: 

«ТӨРЭЭН ЧУРТУҢ ТӨӨГҮП БЕРЕМ»

«Шын» солун Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чылынга турас­каадып, «Төрээн чуртуң төөгүп берем» деп мөөрейни ТР-ниң Баштыңының грант-деткимчези-биле чарлаан турган. Киржикчилерниң болгаш материалдарның хөй болганындан ону түңнээр хуусаазы узай берген. 2014 чылдың декабрьның 23-те мөөрейниң жюри кежигүн­­нери тиилекчилерни илереткен. Мөөрейге ниитизи-биле алдан ажыг кижи ажылдарын чоруткан. Каш-ла чагаа утка-шынарының талазы-биле чегей болганындан солун арнынче  үнмейн барган. 55 ажылды редакция­ның корреспондентилери ажылдап кылгаш, чырыкче үндүр­­ген. Ол дээрге улуг ажыл дээрзин демдег­левес аргажок. Жюри кежи­­гүн­­­нери эң эки ажылдарны шилип тура, мөөрейниң кол негелдези — кижиниң сагыш-сеткилин, төрээн чуртунга ооң ынакшылын, чоргааралын көргүскен хууда сагыш-бодалдарын ханы утка-шынарлыы-биле илереткенин онзалай көрүп, шиитпирни  үн­­дүр­­ген. Тиилекчилеривис бо:

КҮЗЕЛДЕР БҮДЕР БОЛЗУН!

Чаа чылды уткуп тура, кижи бүрүзү кандыг-ла-бир күзелдиг уткууру билдингир. Психологтарның сүмелеп турары-биле, күзел тодар­гай болуру чугула. «Бүгү-ле чү­ве эки болзун» дээн чижектиг кү­­зел хоозун болза хөңнү, чүге дизе тодаргай эвес-тир. Күзелиңерни то­даргай­лааш, ооң чуруун ханага азып алгаш, олче үргүлчү көрүп, сагыштап каап турар болзуңарза, ооң бү-де бээринче эге базымны кылып турарыңар ол болур.

ХҮРЕШ ДУЗАЗЫ-БИЛЕ...

Александр 1991 чылда Красноярскиниң уран чүүл институдунга өөренип турган. Бир чайын Канск хоорайның майолика заводунга практика эрттирип тургаш, дедир чоруурда, сөөлгү автобустан озалдап калган. Ам канчаар, чадаг базыпкан. Көвүрүг кырынга үш оол ону эттээр деп барган. Оолдар Александрны бүзээ­лепкеш, хол-хаптарын кедип турар аразында, ол ийи холун дың­зыдыр часкаштырыпкаш, серт кылдыр ушта халааш, четтирбейн барган. Шак ынчалдыр бир секундада кунг-фу хүреште иштики күштү ажыглаар арга-биле бодун камгалаан.

Рубрика: 

Страницы