1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

СЫДЫМ-ШАЛБА ЧЕРГЕ ДЭЭСПЕС...

ЧУРТТАЛГАНЫҢ ОРУУН ТЫПКАН

ЭРЕС-КЕЖЭЭЗИ КЫЛАЖЫНДАН-НА ИЛДЕҢ

Республикада көдээ ажыл-агый ярмаркалары неделяның дыштаныр хүннеринде Кызылдың хөй чурттакчылыг микрорайоннарында болуп турар. Ооң доктаамал киржикчилериниң бирээзи – хууда арат-фермер ажыл-агыйлыг Дүрген-оол Тюлюш.

ҮЕ БОДУ ОНУ ШИЛЭЭН

КОЖУУННАРДАН МЕДЭЭЛЕР

КЫШТАГЛААШКЫН ЭКИ БАЙДАЛДА
 
Чөөн-Хемчиктиң көдээ ажыл-агый эргелелиниң дыңнадыы-биле кожуунда кыштаглаашкын хүр-менди эртип турар. 

Рубрика: 

ЧУГУЛА АЙТЫРЫГЛАРНЫ САЙГАРГАН

Кызыл хоорайның Тө­лээ­лекчилер хуралының ээлчеглиг 38-ки сессиязы бо чылдың декабрь 13-те болуп эртен. 

МӨЛЧҮР ДЭЭНИ ОЛ БЕ?

Кызыл хоорайда газ-биле хандырылгазын төпчүткен хөй квартиралыг бажыңнарның чурттакчыларының амыдырал-чуртталгазы 2016 чылда дыка бергедээн. Ындыг бажыңнарның ниити саны – 39. Бо бажыңнарның чурттакчылары газтың кол ажыглакчылары. 

Рубрика: 

"СОҢГУ ЧҮККЕ" 7 СУУР НЕМЕШКЕН

Тывада «Соңгу чүкке» хамааржыр девискээрлерниң саны болгаш составы өскерилген.

Рубрика: 

ХҮННҮҢ МЕДЭЭЛЕРИ

Күш-ажылчы эргелерни хажыдып болбас
 

Рубрика: 

ЧОНУНГА ХҮНДҮТКЕЛДИГ

Страницы