1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

МУЗЕЙГЕ ДҮН

Май 18 — Бүгү-делегейниң музей хүнү. Бо хүннү таварыштыр республиканың Национал музе­йинде ам чеди дугаар чыл "Музейге дүн" деп акцияны эрттирген.

САГЫШ-СЕТКИЛДИҢ ЭРТЕМИ

Кижиниң бодун кижи кылдыр миннири, ооң угаан-медерели, сагыш-сеткили, бодун долгандыр хүрээлелче көрүжү, үе-чергелери, улуг-биче кижилер-биле хамааржылгалары, аажы-чаңы, өзүлдези, сайзыралы – бо шупту психология-биле холбашкан билиишкиннер.

120 КИЖИ БҮРҮТКЕТКЕН

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) Даргазы  Каң-оол Давааның удуртулгазы-биле Төлээлекчилер ху­рал­дарының депутаттарын­га кандидаттарның баш бурунгаар бадылааш­кынын организастаар комитет бо хүннерде ажылын доос­кан.

ТУРУШТАР ТОДАРАТТЫНГАН

Тыва Республиканың делега­циязының Моолга албан езузу-биле май 14-17 хүннеринде чораанының түңнелдеринге хамаарыштыр парлалга конференциязын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эрттирген. 

Рубрика: 

АНЫЯК ИСЧИЛЕР МУЗЕЙИ

Чаа-Суур школазынга музей тургузуп алыр бодал 1981-1982 өөредилге чылында тыптып келген. Музейге экспонаттарны чыыры-биле школачыларга даалгаларны берип эгелээн мен. Ада-иелер, башкылар мээң саналымны деткип, экспонаттар чыырынга идепкейлиг киржип эгелээннер.

Рубрика: 

КУНГУРТУГНУҢ УРАН ЧҮҮЛ ШКОЛАЗЫНДА

Тывавыстың ырак бу­луңнарының бирээзи, кижиниң магадап ханмас, каас чараш чурумалдыг Тере-Хөл кожууннуң төвү Кунгуртугда уран чүүл школазы май 19-та дөртен чыл болур оюн демдеглээр. Номчукчуларга школавыстың ажыл-ижин таныштырып көрейн.

Рубрика: 

ҮҮЛЕ БҮРҮЗҮ ЧҮС МУҢ КАТАП КӨВҮДЭЭР

Бо чылдың май 16-ның хүнүнден эгелеп июнь 13-ке чедир буддистерге ыдык ай кылдыр санаттынып турар. Чүге бо үе онзагай болуп турарынга хамаарыштыр Буян башкы редакцияга чедип келгеш, номчукчуларга бодунуң тайылбырын болгаап берген.

Рубрика: 

ҮШ ХОНУК АЖЫЛДААШ...

Республика Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол баштаан Тываның делегациязы Моолга ажыл-албанын май 16-да дооскан. 

ЧҮРГҮЙ-ООЛ АТТЫГ ШКОЛА

1941-1945 чылдарда­ на­йыралдыг кожавыс бо­­луп турган ССРЭ-ге өөс­кээн Ада-чурттуң Улуг да­йынынга эки туразы-биле киришкеш, Совет Эви­лелиниң Маадыры болган Хомушку Чүргүй-оолдуң төрүттүнгенинден бээр май­ның 10-да мугур 100 чыл болган. 

ЧААГАЙЖЫДАР, АРЫГЛААР, ХӨГЖҮДЕР

Тус черниң депутады М. Ооржак.
 

Рубрика: 

Страницы