1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ЧЕМПИОН МАЛЧЫН

Тайбың-оол Иргит 1990 чылда Мугур-Аксы ортумак школазын доос­каш, малчын ада-иезинге дузалажып чоруп тургаш, шериг албан-хүлээлгезин эрттирери-биле чорупкан. Оон келгеш, база-ла көдээге ада-иезиниң дузалакчызы болуп чоруп турган олчаан салым-чолун мал ажылы-биле холбаан. 

ӨСКЕРИЛГЕЛЕР БОЛБАС

Пенсияга өскерилгелер амгы үеде хүндүлүг дыштанылгада турарларга хамаарылгалыг бооп болур бе?

Ольга МОНГУШ,

 58 харлыг.

Кызыл хоорай.

Рубрика: 

"...МЕН БАЗА ЧООНГАН МЕН!"

2000 чылдарның эгезинде Тывага “Чүгле сен дээш” деп тыва  кино үнүп кел­ген. Чонга  дыка солун­ болуушкун болган. Ооң соон­да баштайгы кинонуң ийи дугаар кезээ, ооң соонда  үш дугаа­ры дээш удаа-дараа­ тыва дылга кинолар үнгүлээн.

НАЙЫРАЛДЫ АЛГАП-ЙӨРЭЭП

Тываның үлегерлиг өг-бүлелери.

 

Рубрика: 

ШАМБАЛЫГНЫҢ МУҢЧУ МАЛЧЫННАРЫ

Омак биле Аяна Монгуштар Кызыл кожууннуң Шамбалыг сумузунга аныяандан-на малчыннап эгелээннер. Мал азырап, өстүрери баштайгы дээрезинде ындыг белен эвес-даа турган болза, боттарының ажылгыр-кызымаа-биле арга-дуржулганы чоорту чедип ап, ук ажылга мергежий бергеннер.

Рубрика: 

РЕСПУБЛИКА НААДЫМЫНДА БАЙЫРЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ПЛАНЫ

Июль 10-14 хүннеринде 10.00 шакта – Наадым-2018-ке тураскааткан эр болгаш херээжен улус аразынга шыдыраага республика маргылдаазы. Болур чери: Тиилелге шөлү.

Рубрика: 

НИИТИЛЕЛ АМЫДЫРАЛЫНЫҢ ДӨЗҮ

Чыл санында июль 8-тиң хүнүн бүгү Россияда өг-бүлениң, ынакшылдың болгаш шынчы чоруктуң байырлалы кылдыр демдеглеп турар.

Рубрика: 

ШОЛБАН КАРА-ООЛ: АРГЫЖЫЛГАНЫҢ ҮШ ХЕВИРИ – ТЫВАНЫҢ БОЛГАШ БҮГҮ СИБИРЬНИҢ ЭКОНОМИКАЗЫНЫҢ ҮНДЕЗИНИ

Москва хоорайда үнүп турар “Оруктар болгаш транспорт” деп сеткүүлде Тываның Баштыңы, регионнар аразының “Сибирь дугуржулгазы” ассо­циацияның Чөвүлелиниң даргазы Шолбан Кара-оол-биле интервьюну парлаан. Ону кызыра очулдургаш, номчукчуларның кичээнгейинге парладывыс.

АЛДЫН, МӨҢГҮН КУДАЛАР

Бай-Тайганың Тээли суурдан 62 чыл кады чурттаан Хүреш-оол Күжүгетович, Чурунээ Салчаковна Тортен-оолдарның өг-бүлези. 

 

Рубрика: 

ЧУРТТААР НАЗЫ-ХАР УЗААР

Россияда пенсия назы-харын улгаттырар дугайында хоойлу төлевилелинге хамаарыштыр калбак сайгарылгалар чоруп  турар. Ол дугайында бодунуң бодалдарын чугаалап бээрин Тываның күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Людмила Тас-оолдан ди­лээн бис.

Рубрика: 

Страницы