1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ШООР - ЫДЫКТЫГ ХЕРЕКСЕЛ

АЙЫЫЛДЫГ МАРГЫЛДАА

КОМАНДАЛАР АРАЗЫНГА

Рубрика: 

БИР БӨРҮ ОРНУНГА ДИРИГ ХОЙ

Тывада бөрүлер-биле демисел чорударынга 600 хире арга-дуржулгалыг аң­чыларны мөөңнээн. Рес­пуб­ликаның көдээ ажыл-агы­йынга бөрүлерниң чедирген каражазы чылдың-на он-он миллион рубль чедип турар. 

КАА-ХЕМЧИЛЕРНИҢ ЧАЛААНЫ-БИЛЕ

Рубрика: 

БАШТАЙГЫ ХУРАГАННАР

Кызыл кожууннуң эрге-­чагырга органнары мал кыштаг­лааш­кынынче улуг кичээнгейни салып келген. Малчыннарның амыдырал-чуртталгазының байдалы, оларның одаар чүү­лүнүң болгаш мал чеминиң курлавыры дээш өске-даа айтырыглар оларның шыңгыы кичээнгейинде.

ТАНЗЫБЕЙДЕ ДОКУЛЧАК АК ӨРГЭЭ

Өгнүң ээлери кымнарыл?
 

ТЫВА ЧОННУҢ ЧОРГААРАЛЫ

Концерт үезинде.

БИЧИИ ШИНЧИЛЕКЧИЛЕР

АВА, АЧАЗЫ - ЭРГИМ

Бай-Тайга кожуундан школаның дыңнакчызы — Оюн-оол Күжүгет.
 

Рубрика: 

Страницы