1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ЧЕТЧИР МАЛ ЧЕМИН БЕЛЕТКЭЭР

Республиканың Чазаа күскү дүжүт ажаалдазының чамдык түңнелдерин үн­дүрген. Сентябрь 17-ге че­дир, 2,3 муң га тараа шөл­дериниң 24 хуузунда дүжүттү ажааган. 3,45 муң тонна кызыл-тас база 55 тон­на суланы ажаап алганын көдээ ажыл-агый бол­гаш аъш-чем яамызы дыңнаткан.  

ШЫҢГЫЫ ХАЙГААРАЛГА АЛЫР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртулгазы-биле эрткен аппарат хуралында, республикада чылыг сезонунуң дугайында чугааны чоруткан. Хурал муниципалдыг тургузуглар-биле видеоконференция харылзаалыг эрткен. 

Рубрика: 

ШВЕЙЦАРИЯДА ТЫВА ЭРТЕМДЕН КЫС

Америкадан мындыг медээ келген. Тыва чурттуг аныяк эртемден Долаана Ховалыг экономиканың эң бурунгаар депшилгелиг адыры – чарыгдалы эвээш энергетика талазы-биле Швейцарияда Лозанна университединде лабораторияның удуртукчузу апарган деп. Кымыл ол?

Рубрика: 

УС-ШЕВЕРЛЕРНИ КАТТЫШТЫРГАН

Коллекция дээрге амыдырал-чуртталгада кол ажыл-агыйындан аңгыда бир онзагай сонуургал болур. Бир кижи маркалар чыыр, чамдык улус үнелиг мөңгүн чоостар сонуургаар дээрзин кижи бүрүзү билир.

Рубрика: 

КЕЛИР ҮЕЖЕ БҮЗҮРЕЛ-БИЛЕ

“Ыт ишпес ажыг суг” деп араганы мерген угаанныг өгбелеривис чиге сөглээн. Бачыттыг ол “ажыг сугдан” качыгдап, ооң бак салдарынга алыскаш, амыдырал-чуртталгазы буурап, ажы-төл, өг-бүлезинден чарылган улус кайы хөй болгай.

НАЙЫСЫЛАЛ, САЙЗЫРА-ЛА

«Чаңгыс демниг Россия» партияның эгелекчи саналы-биле 2017 чылдан эгелеп чуртта «Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин тургузары» федералдыг төлевилел боттанып эге­лээн. Ук төлевилел 2022 чылга чедир уламчы­лаар.

Рубрика: 

ЭКОНОМИКТИГ ХӨГЖҮЛДЕНИҢ ӨЗЭЭ

Россия биле Моол кызыгаарында “Хандагайты” ийи талалыг автомобиль эрттирилге пунктузунга Россияның Айыыл чок чорук албанының Тыва Республикада Кызыгаар эргелелиниң парлалга албанының чалалгазы-биле чедип, оларның ажыл-ижин сонуургадым.

Рубрика: 

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ КИДИН ТҮЛҮК

Федералдыг орук агентилелиниң Красноярск хоорайда “Енисей” автоорук эргелелиниң начальниги Сергей Аникин, эргелелдиң Тывада салбырының директору Владимир Мельников, «Восток» КХН-ниң чиңгине директору Сергей Уюсов массалыг информация чепсектериниң журналистеринге барыын талаже углаан Р-257

Рубрика: 

БОК ТӨНГЕН!

Чоокта чаа Швецияда бок төнген деп чугаа делегейниң чоннарын кайгаткан. Шведтер харын-даа өске чурттарның богун киир сөөрткеш болбаазырадыр дугайында айтырыгны көдүрүп турарлар.

ЭЛИСТАЖЕ АЪТТАНЫПТАР

Тываның В. Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театры бо хүннерде Калмыкияже гастрольдаар дээш белеткенип эгелээн. Гастрольдуң программазында ийи шии база театржыткан концерт көргүзүү кирип турар.

Страницы