1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ АДАКТАЛГАН

Сибирьниң чиңгине энергетиктиг компаниязының энергетиктери Кызыл хоорайның чылыг четкилериниң эргижиреп суг төктүр хоолайларын солуур планын бүдүн чартык катап ажыр күүсеткен.  

Рубрика: 

ШАПКЫН ХӨГЖҮЛДЕДЕ БҮДҮРҮЛГЕ

Чоокта чаа Шахтерлар хүнүн Тывага демдеглээн болгай бис. Сөөлгү чылдарда бо байырлалды бедик деңнелге байырлап эгелээнин чурттакчы чон эскерип тур боор.

Рубрика: 

ЧАА-ХӨЛДҮҢ КӨКТҮГ-ШЫКТЫГ ДЕЛГЕМНЕРИНДЕ

Көдээ ажыл-агыйга барык 40 чылдарның дургузунда бараан болуп келген мурнакчы малчын Аркадий Сарым-оолдуң ажылы өскелерге езулуг-ла үлегер-чижектиг. Ол Булуң-Терек школазын дооскаш-ла, малчын­наар күзели-биле күш-ажылчы намдарын дузалакчы малчындан эгелээн.

Рубрика: 

АЖЫЛ-ИШЧИ БӨДҮҮН АВА

Кезээде-ле мал-маган аразында чоруур ажылгыр, шудургу, кызымаккай авалар бистиң республикада хөй. Оларның бирээзинге Бии-Хем кожууннуң «Туран» сүт-бараан фермазында бызаа ажаакчызы Наталья Күжүгет дорт-ла хамааржыр. 

СЫЫН-ЧҮРЭЭНИҢ СЫЛДЫЗЫ

«Наадым-2018»-тиң чемпиону
Чадаана сумузунуң Сыын-Чүрээнде хойжузу Александр Мукуужукович Ондар ам барык 40 ажыг чылдарның дургузунда мал кадарып, ак сеткилдиг ажылдап чоруур. Бо хүннерде малчынның коданында 700 ажыг шээр болгаш 30 ажыг бода мал бар. 

ДӨРТ КҮРҮНЕНИҢ КОМАНДАЛАРЫ АЗИЯ ТӨВҮНДЕ

Россияның Камгалал яамызының төлээлери, Тыва Чазактың удуртукчулары. 

 

Рубрика: 

ЧУГУЛА АЙТЫРЫГЛАРНЫ ЧУГААЛАШКАН

.Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хамаатылар хүлээп алыышкынында республиканың элээн каш эң-не чугула айтырыгларын сайгарып чугаалашкан

ЧУГУЛА АЙТЫРЫГЛАРНЫ САЙГАРГАН

Россияның Журналистер эвилели­ниң даргазы Владимир Соловьев биле Журналистерниң делегей федерациязының төлээзи Тимур Шафир Тывага ажыл-агый аайы-биле кээп чораан. 

Рубрика: 

ЭЙЛИГ-ХЕМНИҢ ЭРЕС ОГЛУ

Улуг-Хемниң оң талакы эриинде Эйлиг-Хем суурда аныяк малчын Александр Күдер-оол 100 баш хойга онааш­тыр чүс ажыг чаш хураганны онча-менди камгалап алган.

Айтырыг-харыы

Проживаю в Монгун-Тайгинском кожууне, воспитываю двоих детей. Будет ли по новому законопроекту повышен пенсионный возраст у женщин, родивших двух и более детей и проживающих в районах Крайнего Севера?
(Алина Чылба-оол, 43 года)

Рубрика: 

Страницы