Рубрикалар

100 ЧЫЛДЫҢ КҮРҮНЕ ШАҢНАЛДАРЫ

100 ЧЫЛДЫҢ КҮРҮНЕ ШАҢНАЛДАРЫ

Бөгүн, август 14-те, Тыва Республиканың Чазак Бажыңынга ТАР-ның 100 чылдаанынга тураскааткан, республиканың шылгараңгай кижилеринге шаңнал-макталдар тыпсыр байырлыг хемчег болуп эрткен.

Эртенгиниң 9 шактан эгелеп-ле, Чазак Бажыңынга байырланчыг шинчи кирген, национал тыва хептерин кеткен, орден –медалын чоргаары кончуг кадагылапкан хоочуннар, уурук-сууруктап чыглып эгелээн. Чазактың ажылдакчылары база шупту бир дөмей тыва хептерлиг. Кажангызындан артык  эвилең-ээлдек, чыылганнарны хуралдаар залче камныы кончуг, таарыштыр олуртугулапкан. Хурал эгелээр мурнунда, республиканың улуг юбилейлиг чылының ужур-утказын көргүскен кыска видеоматериалдарны залга олурганнар көрүп четтикен.

Шынап-ла, 100 деп санны дыңнаарга-ла анаа сан, а ханы бодаптарга, дыка хөй чылдар, болуушкуннар, төөгүнүң балалбас арыннары, кижилери…

ТАР-ның 100 чыл ою республикада нарын-берге хамчыктыг аарыг үезинде эрттип турар-даа болза, Тыва 100 чыл дургузунда оон-даа берге, кадыг оруктарны эрткеш, сайзыралче  бедик тура-соруктуг болгаш чүткүлдүг келгенин юбилейлиг чылда, бо хүнде, түңнеп турар.

Бөгүн сеткил өөртүр, каракка эскертингир болган чүүл, шаңнадып турар улустуң  аразында шынап-ла республиканың  сайзыралынга улуг үлүг-хуузун киириштирген, шудургу ажылы-биле төлептиг дирткен даянгыыштыг хоочуннар, ак баштыг энелерниң бары. Шупту алдар-аттыг, республикада билдингир кижилер.

ТР-ниң Чазак Баштыңының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг чыылганнарга байыр чедиргеш, Тываның 100 чылының орденин бир дугаарында кадык камгалал адырының хоочуннарынга тыпсып эгелээнин, Тываның Бирги Президентизи Шериг-оол Ооржак сөс алгаш, онзалап демдеглээн.  Шаңналдар уламчылаан тудум,  80-89 харлыг хоочуннар ТАР-ның 100 чылынга ханы утка киирип, амыдыралындан кыска сактыышкыннарны чугаалап, шүлүктеп, чаа салгалга республиканың хөгжүлдези дээш чүгле демниг, эп-найыралдыг ажылдаарын күзеп, чагып турганнар.  Ындыг, бедик сагыш-сеткил көдүрлүүшкүннүг минуталарны чыылганнар эскерип, кижи бүрүзү, ылаңгыя аныяк даргалар хоочуннардан үнелиг күзээшкиннерни, саналдарны дыңнап, билип алганнар.

Шаңналдар дугайында допчу материалды “Шын” солуннуң август 17-де үнер номеринден номчуур силер.

Чуруктар: Буян Ооржактыы болгаш авторнуң

К. Монгуш

Предыдущая запись
ЭКЭЭНДЕЙ – ИННОКЕНТИЙ
Следующая запись
ЧОН-БИЛЕ АЖЫК ЧУГАА
Меню