Рубрикалар

1000 ГЕКТАР СУГГАТ СИСТЕМАЗЫН КАТАП ТУРГУСКАН

Тываның Каа-Хем, Бии-Хем база Таңды кожууннарда суггат системазын катап чаартыр ажылдар доозулган. Ниитизи-биле 1000 гектар суггат системазын катап ажылдаткан. Ылаңгыя кааң чайларда көдээ ажыл-агый культураларының эки дүжүдүн алырынга суггарылга улуг рольду ойнаар.

Тывада суггат системаларның хөй кезии ажыглаттынмайн турар болгаш, эрткен чүс чылдың 90 чылдарында-ла юридиктиг эрге-байдалын чидирген деп, регионнуң Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. Ынчангаш 2020 чылда суггат системазының документилерин катап көдүрүп, «АҮК продукциязын экспорттаары» национал төлевилелге киржири-биле юридиктиг черлерге быжыглап эгелээн.

Бии-Хем, Каа-Хем база Таңды кожуун чагыргалары Росреестрниң Тыва Республикада эргелели-биле кады Могай, Чаглаалыг база Шаңган суггат системаларының документилерин катап чыып, «АҮК продукциязын экспорттаары» национал төлевилелде суггат четкизин эде чаартыры көрдүнген кезээнге киржир кылдыр объектилерни киирген.

Таңды кожуунда Шаңган системазының чаартылгазында элээн нарын айтырыглар барын көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан.

«Сооктар дүшкени-биле Шаңган системазында ажылдарны ара соксаткан. Соок үеде ол ажылдар болдунмас. «Чүлдүм» ТАА тудуг ажылын чылый бээрге катап эгелээр. Септелге доосту бээрге, суггат үезинде, көдээ ажыл-агыйның 976 гектар шөлүн немей киирер бис» — деп, көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының оралакчызы Владимир Алдачи тайылбырлаан.

Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Лариса Монгуш 2022 чылда 28 муң гектар чаа шөлдерни ажыглалче киирерин дыңнаткан.

Тыва Республика чер ажылынга таарымча чок зонада чыдар. Агаарның соогу, өл-шыктың чедишпези, көдээ ажыл-агый продукциязын бүдүреринге таарымча чок. Ынчангаш Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы суггат системаларының айтырыгларын шиитпирлээринче кичээнгейни углаан.

Бистиң корр.

#Тываныңчазааныңпарлалгаалбаны #ТР_ниңкөдээажыл_агыйяамызы #Суггат #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ
Следующая запись
ЧАА ЧЫЛ УРУГ БҮРҮЗҮНГЕ ӨӨРҮШКҮНҮ СӨҢНЭЭР БОЛЗУН!
Меню