Рубрикалар

112 – ДҮРГЕН ДУЗА ХЕРЕК АПАРЗА…

112 – ДҮРГЕН ДУЗА ХЕРЕК АПАРЗА…
Республиканың девискээринде камгалал шугумунуң 112-системазының дугайында медээлерни кижи бүрүзү билир ужурлуг.
Камгалал шугумунуң «112» деп чаңгыс аай дугаары 11 аңгы муниципалдыг девискээрлерде: Кызыл биле Ак-Довурак хоорайларда, Бии-Хем, Каа-Хем, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Чөөн-Хемчик, Өвүр, Бай-Тайга, Кызыл, Таңды кожууннарда ажылдап турар.
«112» дугаарлыг телефон хондур ажылдаар.
«112» дугаарже халас долгаар.
«112» дугаарже кандыг-даа телефондан долгап болур. Телефонунда сим-картазы-даа, акшазы-даа чокта, долгаттына бээр.
«112-системаны» долгаар болгаш смс чорудар ийи арга-биле ажыглаар.
«112» дугаардан турум стационарлыг, мобильдиг-даа телефон-биле дараазында харылзаа операторларынче долгап болур:
— «Тыва харылзаа информ» акционерлиг ниитилел:
— «Ростелеком» хөй-ниити акционерлиг ниитилел;
— «Т2Мобайн» кызыгаарлатынган харыысалгалыг ниитилел;
— «Вымпелком» хөй-ниити акционерлиг ниитилел;
— «МТС» хөй-ниити акционерлиг ниитилел;
— «Мегафон» хөй-ниити акционерлиг ниитилел;
Караа көрбес улустарга «112» дугаарже долгаарының чуруму:
— Караа көрбес инвалид кижиниң телефонунуң бир кнопказын базыптарга-ла, «112» дугаарже дыка дүрген долгай бээр программаны ооң төрелдери баш бурунгаар кииртип бээр. Дүрген дуза херек апарган үелерде инвалид кижи ол телефонну ажыглап билир кылдыр өөредип каар.
Оператор-биле чугаалажып тургаш, кайда чүү болганын, кандыг дуза херегин, болуушкун болган черниң адрезин (өске улустуң дузазы-биле) айтып, кысказы-биле тодаргай чугаалап бээр.
Дүлей болгаш үнүжок инвалид кижи «112» дугаарже СМС-ти чорудуп болур. СМС-ти чүгле КХН «Т2Мобайн» абонементилери чорудар.
СМС дыңнадыышкынынга албан айтып бижиир чүүлдери:
ɤ Я глухой — Үнүжок мен.
ɤ Возраст – Назы-хары.
ɤ Подробный адрес – Турар чериниң (кожуун, суур) тодаргай адрезин бижиир.
ɤ Причину обращения – Чылдагаанын, чүү болганын айтыр,
ɤ Кто откроет деверь — дуза чедирери-биле келген улуска эжикти ажыдып бээр кижини, төрел харылзаазын айтып бижиир.
Бир эвес бажыңында электри чырыын, одалганы, суг биле газ хандырылгазын – комммуналдыг системаны өжүрүп каапкан болза, ооң дугайында «112» дугаарже дыңнадып болур.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
АК-ДОВУРАК – АБАКАН ОРУУ МООЛ – РОССИЯНЫҢ КОЛ ТРАССАЗЫ БОЛУР
Следующая запись
Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төп ажыттынган
Меню