Рубрикалар

135 өрегеде 353 инек онаажып турар

Барыын-Хемчикте бир дугаар «Инек – чемгерикчи малым» деп төлевилелдиң киржикчилери   Оюмаа биле Артур Ооржактар 5 чыл бурунгаар алган бызаалыг инээнден 2 молдургалыг, бызаалыг болган. Ажыл-ишчи өг-бүле Кызыл-Мажалыкта билдингир. Өгнүң херээжен ээзи культура одаанда уран чүүл удуртукчузу, эр ээзи школаның одакчызы. Беш ажы-төлдү ак сүт-биле азыравайн, чүнүң-биле доруктурарыл — деп, саанчы ие төлевилелди деткип олурар.

#Шын

Предыдущая запись
Владимир Ленин-биле чаңгыс хүнде төрүттүнген ховар кыс Вилена
Следующая запись
Сакманчылар, сургуулдар мал ажылында чай чок
Меню