Рубрикалар

16 ХОНУКТУҢ ВИЗАЗЫ

2021 чылдың эгезинден эгелеп Россияга чаңгыс аай электроннуг визаны киирер. Ону кылырының чурумунуң дугайында дүрүмнү Чазак Даргазы Михаил Мишустин бадыткаан.

Электроннуг визаны Даштыкы херектер яамызының тускай кылган сайтызынга азы мобильдиг телефонга капсырылга дузазы-биле кылыр боор. Ону турисчи, ажыл-херекчи, гуманитарлыг болгаш аалдап баар чоруктарга ажыглаары-биле ап болур. Ынчан чалалгаларны, аалчылар бажыңынга бронь азы кандыг-бир өске документилер кылыры даштыкы хамаатыга негеттинмес боор. Анкета долдургаш, бодунуң хууда тыртырган чуруун болгаш даштыкы паспортунуң хоолгазын киирип каар, 40 доллар хемчээлдиг консул чыылдазын (6 хар чедир назылыг уругларга – халас) төлеп каарга чедер боор болгаш ынчан чүгле медеглелди манап аары артар.

Визаны кылдыртыр хуусаазы дөрт хонуктан хөй эвес боор. Визаның күштүг болур хуусаазы алган үезинден эгелеп 60 хонук дургузунда болур, ынчалза-даа ол виза езугаар Россияга турарын чүгле 16 хонукка чедир хуусаада чөпшээрээр боор. Ол хуусааларны узадырын форс-мажорлуг азы онзагай азы чайладыры болдунмас байдалдарда ИХЯ-ның шиитпирин езугаар болдуруп болур боор.

Россия-биле кызыгаарны эртерде даштыкы хамаатыга электроннуг визаны кылдыртканының дугайында саазынга чара парлап каан медеглелди болгаш даштыкы паспорту көргүзери херек боор.

Электроннуг визаны киирериниң талазы-биле шенелде төлевилел 2017 чылда кииртинген  болгаш ында элээн кызыгаарлаашкынныг чүүлдер бар болган. Даштыкы хамаатылар ындыг документ-биле кызыгаарны эртерин чүгле Ыраккы Чөөн Чүкте федералдыг округта, Санкт-Петербургта, Ленинград болгаш Калининград областарында чамдык кызыгаар пунктуларын таварыштыр эртип болур турган. Ол регионнарның кызыгаарларын ажыр олар чоруп шыдавас турганнар. Ам электроннуг виза бүгү Россияга хамаарыштыр күштүг болур. Кызыгаарны эртерин дыка хөй регионнарда эртирилге пунктуларын таварыштыр эртип болур, а аян-чорук кылырын — бүгү чуртту дургаар кылып болур.

Россияга чаңгыс аай электроннуг визаны кииргени туризмниң сайзыралынга дузалаар боор, регионнарның инвестиция талазы-биле таарымчалыы бедий бээр болгаш ниитизи-биле экономиканың өзүлдезинге дузалыг боор. Ооң мурнуу чарыында Михаил Мишустин оларның хамаатылары электроннуг визаны ап шыдаар күрүнелерниң даңзызын, а ол ышкаш ындыг документ езугаар оларны таварыштыр кызыгаарны эртип болур кызыгаар пунктуларының даңзызын бадыткаан.

Бистиң корр.

 

 

 

 

Предыдущая запись
Тываның полициязында интернет таварыштыр барааннар чагыдары-биле холбашкан мөлчүкчү хөделиишкиннерниң ээлчеглиг барымдаазы бүрүткеттинген
Следующая запись
Ооң мурнунда уруглары бооп чораан деп чүве турбас
Меню