Рубрикалар

18080 уругну кадыкшыдар база дыштандырар

Бо чылын Тывада 184 чайгы лагерьге 18080 уругну кадыкшыдар база дыштандырар деп планнап турар. Чайгы дыштанылгалар үезинде республиканың 69600 уруунуң 26 хуузу организастаттынган дыштанылга-биле хаара туттунар.

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының дыңнатканы-биле алырга, уругларның чайгы дыштанылгазын организастаарының талазы-биле идепкейлиг белеткел ажылы чоруп турар.

Чаа коронавирус халдавырының нептерелиниң байдалдарында уругларның кадыкшылының айыыл чок чоруу Росөөредилгехайгааралдың онза кичээнгейинде турар.

Амгы үеде 2846 ажылдакчының 1524-ү COVID-19-тан тарылганы эрткен. Апрель 12-ден тура хоорайдан дашкаар лагерьлерде Онза байдалдар яамызының эргелели өртке удур айыыл чок чорукка база Арыг-шевер төвү хыналдаларны чорудуп турар. Сес лагерьде агар септелге доозулган, а артканнарында ам-даа уламчылап турар.

Комплекстиг айыыл чок чорукту хандырар сорулга-биле, арга-арыг иштинде турар легерьлерни долгандыр черни көдүрүп, аңдарган. Чер аңдарылгазын «Шивилиг», «Юность», «Отчугаш», «Чодураа», «Бельбей», «Сайлык», «Шолбан-Ак», «Байлак», «Меңги чечээ» кадыкшылга лагеринге чоруткан. Агаар-бойдустуң байдалының аайы-биле «Азас», «Таежный», «Ак-Хөл», «Металлург», «Серебрянка», «Орленок», «Чагытай» лагерьлерге чер аңдарылгазын чоокку хүннерде доозар.

Хоорайдан дашкаар лагерьлерниң удуртукчуларынга уруглар лагерьлеринче чоруурунга (кэшбек) идиг бээр программага киржилгениң кол-кол чадаларын тайылбырлаан методиктиг сүмелерни чоргускан. Боттары садып алган путевканың өртээниң 50 хууузун “Мир” төлевир картазын таварыштыр эгидип бээриниң дугайында тайылбыр ажылын ада-иелер (хоойлу ёзугаар төлээлер)-биле чорударын сүмелээн.

Бо хүннерде «Чагытай» болгаш «Орленок» профэвилелдер лагерьлери турисчи чиигелде программазынга коштунуп турар. Чер-черлерде чагырга черлериниң уруглар лагерьлеринче путевкаларны «Роза ветров» турфирманы дамчыштыр садып-сайгарар арга-шинекти өөренип көрүп турар.

– Уруглар чайның дургузунда кадышылын быжыглаар, салым-чаяанын сайзырадыр, солун болгаш ажыктыг ажыл-хемчеглерге киржир арга-шинектиг болур. Аңаа олар спорт-биле сырый холбаажып, чаа эш-өөрлүг болурлар – деп, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының парлалга албанында чугаалап турар.

Ооң аңгыда, уругларның долу үнелиг чайгы дыштанылгазын болдурары-биле, республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы “Уругларның өөредилге албан черлеринге чемненилгени организастаары” темага поварлар өөредилгезин эрттирген. Бо хүнге дээр 1899 ажылдакчыны өөреткен, бо угланыышкында ажыл ам-даа уламчылап турар.

#Өөредилгеболгашэртемяамызы #Чайгыдыштанылга #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Шыдаар шаавыс-биле дузалажыр бис
Следующая запись
Уругларның салым-чаяанын сайзырады
Меню