Рубрикалар

20 СУМУГА ХАРЫЛЗАА ШУГУМУН ТУРГУЗАР

ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа яамызы “Информациялыг инфрастуктура” федералдыг төлевилелдиң иштинде кирип турар “Чурагайлыг экономика” национал төлевилелди боттандырары-биле кожууннар болгаш сумулар чагыргаларының даргалары-биле харылзааның оптиктиг удазыннар шугумун тудар дөзевилелди дугуржуп эгелей берген. 20 сумуга болгаш 11 кожуунга харылзааның оптиктиг удазыннар шугумун бир дугаар тургузар: Бай-Тайга кожууннуң Дружба сумузунга, Барыын-Хемчиктиң Хөнделеңге, Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Бай-Хаак, Дерзиг-Аксы, Эржей сумуларга, Кызыл кожууннуң Кара-Хаак сумузунга, Мөңгүн-Тайга кожууннуң Тоолайлыг, Өвүрнүң Чаа-Суурга, Бии-Хемниң Аржаан, Уюк, Хадың, Шивилиг сумуларынга, Таңдының Владимировка, Хадың-Аксы, Тес-Хемниң Берт-Даг, О-Шынаа, Ак-Эрик сумуларга, Улуг-Хемниң Эйлиг-Хемге, Эрзинниң Нарын сумузунга.

Бо хүнде харылзаа шугумнарын тургузар ажылдар дугурушкан дөзевилел езугаар чоруп эгелээн. Эрзин болгаш Бии-Хем кожууннарда дөзевилелдерни долузу-биле дугурушкан.

Бистиң республиканың чурагайлыг трансформациязынга информастыг инфраструктура эргежок чугула. Ол чүүл экономика, кадык камгалал, өөредилге адырларынга болгаш күрүне удуртулгаларынга чурагайлыг технологияларны шиңгээдир арганы бээр.

#Информатизацияболгашхарылзааяамызы #Харылзаашугуму #Чурагайлыгэкономика #Националтөлевилел #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тува #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
Тываның гериатрия албаны эки демдекти алган
Следующая запись
«ИЗИГ ЧҮРЕКТИГ» АЛЫШКЫЛАРНЫ ШАҢНАП-МАКТААН
Меню