Архив

Месяц: Февраль 2020

Ооржак Буян-оол оглу Самбуу – бир дугаар тыва эртемден

«Буржуаз-националист», «чоннуң дайзыны» деп нүгүлдеткеш, 25 чылга хоругдаткаш, Казахстанның Чес-каскан (Джезказган) уургайынга 33 харлыында мөчээн, баштайгы тыва төөгү эртемнериниң кандидады, Ооржак Буян-оол оглу Самбуунуң салым-хуузу чүгле 1989 чылда билдинген. Ооң…

Георгий Змановский: «Тыва амданныг чем удавас бүгү делегейни кайгадыптар»

Туризм болгаш экономика Бистиң чемивис өске чоннарның кухняларынга дең­нээрге, ылаңгыя Европа чурттарында, ам-даа болбаазыратпаан, бодунуң үнелекчилери болгаш чемнеривисти «культуржудуп», шыырак чем кылыкчыларының кичээнгейинче кирбээн боор. Ынчалза-даа февраль 20-де «Буян-Бадыргы» аалчылар…

Саяннар аттыг чаа театр немешкен

Дүүн Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол «Саяннар» ансамбли­ниң артистери-биле Шагаа бүдүүзүнде чолукшуп, амыр-мендизин айтырып чораан. Эрткен чылын 50 чылдаан оюн демдеглеп турган ансамбльге хол куруг барбаан деп болур: ансамбль ам Саяннар…

Сайыттардан эгелээш, бичии суурнуң баштыңчызынга чедир ажылын төптүң негелделеринге дүүштүрер

Владимир Путинниң май чарлыктары болгаш национал төлевилелдерниң күүсеттинип турарындан чер-черлерниң күүсекчи эрге-чагыргаларының ажылынга үнелелди бээр өзек 15 көргүзүглерни чедип алырының дугайында вице-премьер база сайыттар Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга илеткээн.  Эрге-чагырганың…

Эргеледип каарга безин, өскүссүреп чоруур чаш кижиге дыка улуг деткимче

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылда Хоочуннарның болгаш инвалидтерниң бажың-интернадынга чорааш, олар-биле аяк-шайны аартап ора, Чазактың ажыл-чорудулгазын чугаалажып, хоочуннарны дүвүредип чоруур айтырыгларны база оларның арга-сүмезин дыңнап чугаалашкан. «Хоочуннар бажыңын кезээде кичээнгейге…

Россияның Конституциязынга өскерилгелер бүдүүзүнде турар бис

“Эрге-чагыргаларның ажыл-чорудулгазынга чоннуң багай эвес хамаарылгазы – Россия Федерациязының Президентизинге болгаш регионнарның баштыңнарынга бүзүрелиниң херечизи болур” – деп, национал төлевилелдерге республиканың киржилгезиниң баштайгы чылының түңнелдериниң дугайында ТР-ниң Чазааның хуралынга сайгарылга…

«Аш хлеб», «изиг баарлыг чүректер»

Тыва дыл башкыларының шуулганындан Езу-чаңчылдарын,  дылын өөренири чугула «Блокадный хлеб», «Доб­рые сердца Тувы» деп төлеви­лелдерниң очулгалары шын эвес, эпчок, дылды үреп турар. Чүге «Аш хлеб» дээнил, «Чүректер канчап эриг, изиг…

Тыва ревшеригниң сөөлгү генералы

Бистиң маадырывыстың адын Петр дээр, бо ат «даш», «кадыг-быжыг», «чайгылыш чок», «ынаныштыг» дээн уткаларны илередип турар. Петр Федорович Иванков бо чылдың декабрь 1-де 93 харлаар. Ооң чуртталгазы бодунуң ойнап чорааны…

Сайзырал дээш тус чер чагыргалары Чазак-биле дең харыысалгалыг

ТР-ниң Чазааның Дарга­зының көъжүмел (мобильдиг) хүлээп алыышкыны бо чылдың эгезинден тура кожуун, суурларже үнүүшкүннерни кылгылаан. Яамылар, ведомстволар төлээлери чон аразынче кирип, оларның амыдыралынга дөгүм болзун дээш, ажыл чорудуп, хөй санныг…

«Ол аарышкы черле намдавас-тыр»

Чаа номнуң таныштырылгазы Тыва АССР-ниң алдарлыг башкызы, РСФСР-ниң улус өөредилгезиниң тергиини Ким-оол Сарыг-Донгак февраль 14-те «Шын» солунга чаа  үнген номунуң  таныштырылгазын (презентация) эрттирген. —«Авыралдыг ачам» деп шүлүглелиңерни төрээн адаңар –…
Меню