Архив

Месяц: Февраль 2020

Интернетте «Шынны» хүнде-ле беш муң ажыг кижи номчуп, көрүп турар

«Шын» солуннуң социал четкилерде (вк, фейсбук, инстаграмм) арыннарында номчукчуларның саны хүнден хүнче немежип турар. Чүгле февраль айда үнген материалдарны, чагааларны сонуургап көөр болза, мындыг: Контактыда арында кор­респондентилерниң бижээн материалдарын чижек…

«Шагаа-2020» чоннуң байырлалынга тураскааткан байырлыг хемчеглериниң ПЛАНЫ

Информация чырыдыышкынныг хемчеглер «Ыдыктыг эдилелдер» делгелгези, мөргүл номчулгазы – январь 29-тан февраль 29-ка чедир, Национал музей. Номнар делгелгези, беседа, мастер-класстар, викториналар: — «Шаг чаагай, Шагаа чаагай» номнар делгелгези; — Шагаа…

1000 ажыг мөгелер дүнекиниң 2 шакка чедир хүрешкен

Чаш база элээди мөгелерниң бирги делегей чергелиг маргылдаазы Эрткен дыштаныр хүнде “Сүбедей” спорт өргээзинге 8-тен 18 харга чедир мөгелер аразынга делегей чергелиг хүрешке  муң ажыг мөгелер дүнекиниң 2 шакка чедир…

Күске чылы кандыг болурул?

Чөөн чүктүң чыл санаашкыны-биле Күске Күске чылында төрүт­түнген кижилерни ажыл-агый, чедиишкин болгаш чечектелиишкин манап турар, ол ышкаш бодунуң саң-хөө талазы-биле байдалын экижидип алыр талазы-биле хөй-хөй аргаларны бээр. Инек Инек чылдыг…

Тыва дыл кажан-даа читпезин

0R6A06740R6A070386187126_1253546744850024_287420693212037120_o86184715_1253546761516689_7195696226698788864_o0R6A06940R6A06880R6A06720R6A0670   Тыва дыл башкыларының I-ги шуулганы “Тыва Үндезин культура төвүнге” февраль 13-те башкылар, эртемденнер болгаш чогаалчылар шуулганга чыылган. “Чүгле тыва дылды башкы­лаарының айтырыглары эвес, тывалар ада-өгбелеринден дам­чып келген дылынга…

«Шын» солун ыдыктыг Бай-Тайганың малчыннарынга четкен

Кыштаглаашкын-2020 Бай-Тайга кожуунда кыштаглаашкынның байдалын со­нуургап четтим. Ниитизи-биле кыштаглаашкын эки эртип турар. Кожуунда 289 малчын турлаг, 132702 шээр, 13397 бода, 4896 чылгы мал, 2857 сарлык, 50 хаван бар. Бо неделяда…

Тайып ужар, даянып турар

«Чаа сорук» губернатор төлевилели Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол ТР-ниң Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2020 чылда республикага ажыл-херектерниң байдалының болгаш иштики политика дугайында “Хөгжүлдениң чаа энергиязы. Тывага чурттаар, Тывага чоргаарланыр” деп…

Фронтучу эки турачыларның уттундурар ужур чок чагаалары

Сактыышкынның болгаш алдарның чылынга Взвод командири, эки турачы, тыва чоннуң алдарлыг оолдарының бирээзи Сат Бүрзекейниң өөнүң ишти Зоя Сатка база уругларынга фронтудан сөөлгү чагаазы. Ол 1944 чылдың февраль 12-де Сурмичи…

Эки турачы Хомушку Лакпа – Эрги-Барлык оглу

Ада-чурттуң Улуг дайынынга маадырлыы-биле киришкен тыва эки турачының салгалы, төрелдери тывылбайн баарга, кижиге берге-ле чорду. Кымдан ол кижиниң дуга­йында дыңнап алыр сен, чуруун кайыын сураглаар сен дээш айтырыглар-ла көвүдээр. Хомушку…
Меню