Архив

Месяц: Февраль 2020

Тере-Хөл кожуундан медээлер

Кыштаглаашкын хүр-менди Кожууннуң малчыннары агаар­-бойдус чылыг болганы-биле кыштаглаашкын менди эртип турарын демдеглеп турар. Эми, Балыктыг, Шынаа сумуларда хуу малчыннарның аалдарда мал оолдаашкыны эгелей берген. Тере-Хөл кожууннуң мал эмнелгезиниң эргелекчизи Аржаана…

Фестивальдарның фестивалынга Тываны төлээледим

Москвага, Россия Фе­дерациязының Хөй-нии­ти палатазынга, Евра­зия чоннарының ас­самблеязының Кол чөвү­лелиниң шуулганы болган. Аңаа ук организацияның 2019 чылда кылган ажылын база 2020 чылда кылыр ажылының планын бады­лаан. Бо хуралга Евразияның 30…

«Мээң тергиин кичээлим»

Башкылар мөөрейи Өөредилгениң шынарын экижидер, башкылал мерге­жилиниң эрге-байдалын, ат-алдарын бедидер сорулга-биле, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының дет­кимчези-биле башкылар аразынга “Мээң тергиин кичээлим” деп мөөрейни эрттирери чаңчыл болган. Февраль 8-те Аргар…

«Бүзээлээшкин хлевин” чигеним

Ленинград хоорайның бүзээлелден хосталганының 76 чыл оюн таварыштыр акцияны көргеш, ол хоорайга 1967 чылда чораанымны сактып, бижиирин оралдаштым. Оон бээр 53 чылдар дургузунда чамдык чүүлдер узамдыгып, уттундура-даа берген боор-дур.  Ленинградтың…

ССРЭ-ге бир дугаар Шагаа

Тываның амгы төөгүзүнде бир-ле дугаар Шагаа байырлалын 1986 чылда хөгжүм-шии театрының фойезинге ТНИИЯЛИ-ниң (амгы ТИГПИ) аныяк эртемденнери, артистер, музейниң ажылдакчылары эрттирген. Ындыг байырлалды эрттирер дугайында саналды Каадыр-оол Бичелдей киирген. «Бис…

Магаданчыг Үш-белдир

Эрткен чылдың чеди айның эгезинде «Үш-Белдир» курортче назынымда бир дугаар чорааш келгеним уттундурбас. Аңаа дыштангаш, келгенимниң дугайында номчукчуларга сонуургадып көрейн. Агаар-бойдустуң байдалын көрүп тургаш, Кызылдан июль 16-да вертолетка олурупкаш, курортче…

Аартыктаткан ыттар

Делегейни Бурган башкы чаяап турда, черлик дириг амытаннар-ла көвей, оларның аразынче ыт база кирип турган. Ону чоорту кижилер бодунга өөредип алган. Ыттар база бодунуң хүлээлгезин билип эгелээш, ээзиниң оран-савазының бүзүрелдиг…

Боттаныышкынга узун тыныш, “узун” саң-хөөжүдүлге херек

Эрткен 2019 чылда Россия Федерациязының Чазаа, төп эрге-чагырганың күүседикчи органнары, федералдыг яамылар болгаш күрүнениң өске-даа албан черлери Тыва Республикаже улуг кичээнгейни салып келгеннер. Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды турган Максим Орешкин…

Тываның Чазааның Аппарат хуралындан

Уруглар садтарының тудуун хайгааралда алган Бо хүннүң бир кол айтырыы – уруглар садтарының немелде тудугларын үезинде доозары. ТР-ниң Тудуг болгаш коммунал ажыл-агый сайыды Е. Ю. Овсянников тудуглар дугайында илеткээн. Республикада…
Меню