Архив

Месяц: Март 2020

Тожулар ортулукта ышкаш чурттап турарлар

Тываның Баштыңы 2020 чыл Тожу кожууннуң хөгжүлдезинге эргилделиг чыл болурун айыткан: көвүрүг тудуу эгелээн, чырыкты шөерин дугурушкан. Тываның Тожу кожуунун 2023 чылга чедир чырык-биле бүрүн хандырар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол…

Сугдан когарап турар өрегелерге үлезе

Бо чылын хар улуг болган деп медээлерни үргүлчү номчувушаан, чурттакчы чоннуң суг халавындан камгаланырының дугайында дүвүрелин билип, бодумнуң бодалымны бижикседим. Кандыг-даа хоорай, суурлар суг чанында туттунган болгай. Бистиң найысылалывыс база…

Садыгларда куруг делгиирлер чок

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар! Тываның хереглекчилер рыногунда тургустунуп келген байдалга хамаарыштыр, ТР-ниң Экономика яамызы хүн бүрүнүң мониторингизин чорудуп, аъш-чем болгаш чиг эт барааннарының өртектериниң өй-чижек чокка өстүрүп алган таварылгаларга хамаарыштыр, чурттакчы…

Эң кол үш чүүл: төрээн дыл, чүдүлге болгаш чаагай чаңчылдар

«Шынның» аалчызы, РФ-тиң Тывада Истелге эргелелиниң Кызыл хоорайда салбырының удуртукчузу, юстицияның подполковниги Шолбан Хомушку, бирги эртеми-биле төөгү башкызы. – Шолбан Киим-оол­ович, чамдык улус истелге комитединиң база поли­цияның истеп турар херектерин…

Саамчаан сактыышкыннарым

Улаан-Быраа сумузу Хемчиктиң ийи чартыын шыва ап баткан чыдар, Чɵɵн-Хемчик кожуунунда улуг девискээрлиг, Хемчиктен Улуг-Хемге четкен, аргыжарда эң ырак, оруу ийлиг берге черни совет үеде чаа административтиг ат-биле Ийме (Ий…

Ак-Чырааның мурнакчы малчыннары

Күш-ажылдың кижилери Өвүр кожууннуң Сарыг-Хөл сумузунуң “Ак-Чыраа” КУБ-та “Чемпион малчын” аттың эдилекчилери Владимир, Лидия Шокарлар ажыл-ишке шалыпчы, амгы шагныы-биле чурттап чоруур өг-бүле. Өг-бүлениң херээжен ээзи Лидия Окчааевна Красноярскиниң көдээ ажыл-агый…

Чаңгыс партага кады олурган эжим

Сат Хүреш-оол (Дамба-Доржу) Дажы-Сереновичиниң чаңгыс школага, чаңгыс класска өөренип, чаңгыс партага кады орган эжи-дир мен. Бистиң класстың уруглар, оолдары 1946-1949 чылдарда төрүттүнген бис. Хүреш бистиң улуувус турган. 1949 чылда төрүттүнген…

«Алдын кырында орбак чүвүрлүг олурар тыва» — деп турган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң март 15-те ГТРК «Тываның» корреспондентизи Константин Куцеваловка интервьюзундан айтырыглар. – Чылдың-на бо айда болуп тур­ган Красноярск экономиктиг шуул­ганын соксадып каапкан, Тыва маңаа төлептиг киржип, хуваалда ёзугаар­…

Россия Чазааның болгаш Төп банкының ап турар хемчеглери

Россия Федерациязының Чазаа болгаш Төп банкызы коронавирустуң экономикаже, саң-хөө болгаш чиг эт садарынга чедирип болур салдарынга удур дүрген хемчеглерни ап эге­лээн. Сөөлгү чылдарда РФ-тиң Чазаа болгаш Төп банк макроэкономиктиг политиканы…

Март 21— Бүгү-делегейниң поэзия хүнү

Чаа үн Аяс Санчай-оол — сөөлгү чылдарда социал четкилерде боттарының чогаалдарын парлап турарларның бирээзи. Ооң ат-сывы-даа, чогаалдары-даа хөйге билдингир апарган. Шүлүктери номчуурга номчуштуг, сагыш-сеткилди кударадып-даа, өөртүп-даа болур шынарлыг. Мен бодаарымга,…
Меню