Архив

Месяц: Июль 2020

УС-ДАРГАН ЭР ЧУРТУН КААСТААР, УРАН КЫС ААЛЫН КААСТААР

Хову-Аксы суурда үлегерлиг өг-бүле Байлаң-оол Донгакович, Аңгыр Окаевна Дактарның бажыңының девискээрин чечек-чимис бүргей апкан, кайы ырактан көөрге, суурну улам-на аян-шинчи киир каастап турар.— Мээң өөм ишти черле огород, сад ажылынга…

«Алдын» оран-таңдывыс

репортажТайга эдээнде чыдар Уургайлыг (Арголик) чүстер аарыынга, чартыктаан улуска кончуг эки аржаан болуп турар. Бай-Хаак суурдан ырак эвес­те, орук-чирии база чүгээр боорга, чылдың-на аржааннап алыр дээн чон хөйү-биле барып турарлар.Үш…

Ада-ие-биле ужуражылга

            Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хууда айтырыглыг чон хүлээп алыышкынынга Кызыл чурттуг бичии инвалид уругнуң ада-иези-биле ужурашкан.           Ульяна Кара-Сал 10 харлыг бичии инвалид уруун эмчиледир дээш, Москваже чоруурунга…

ДЕМНИГ АЖЫЛДААР

                Бо чылдың планы ёзугаар бир баш малга 14 центнер, 284 310 баш малга онааштыр 250500 тонна мал чемин белеткээрин чижеглеп санаан.               2019 чылга деңнээрге, 10,7 хуу көвейни белеткээр…

Төлевилел кылыры чугула

Чоокта Тыва эртем төвүнге  ырактан экологияга чыыш болган. А хүрээлеливисти кажан-даа бок чок чаяаган. А харын-даа, тыва кижиниң амыдыралы ындындан бүдүрүлге болгаш өгнүң ишти-даа, дашты-даа кезээде силиг. Биеэде саваны дужаар,…

Салым-чолум ужукталган солунум

«Шынның» 95 чылынга (Эгези №68(19407) «Шында»). Угбаларымга келгеш, шынап-ла кончуг багай болган-дыр мен деп боданып олурган мен. Чаа ажылдап келгеш, аныяк кижи, ол ажылды анаа бир чүве кылдыр бодап турганым…

Даглардан чүгле даглар дээре

  Тыва даглар ораны дээрзин улуг назылыглар дөгере билир. Мен даг­лыг Алаш чурттуг, сезен хар артты ашкан кырган мен. Чолалыгның Көк-Арт кырынга үнүп кээрге, ачылыг Алаш хемимниң делгемнери чаттыла берген…

Өткүт үннүг ыраажы малчыннар

Хөөмейимни, сыгыдымны  Хөмге суккаш, чүктеп аар мен…   Малчын араттар ыры-шоорун сала бээрге, кижиниң катап-катап дыңнаксаазы кээр, көрүксээри дам баар болду. Шынап-ла, оларның аразында онза салым-чаяанныглар бар-дыр. Социал четкилерге малчыннарның…

АЛДЫ ДИПТИ ЭРГИЙ КЕЗИП

Тибет Маңаа тибеттер деп кымнарыл ол деп, айтырыгга харыыны боттарывыс херек кырында көрдүвүс. Бир кафеге чемненгеш, оон үнүп кээривиске, үш тибет оол эртип чыткан чүве. Көөрүвүске, черде кызыл-кызыл юаньнар хадып…

АВЫРАЛДЫГ АРЖААННАРЫВЫС

Чоннуң ужур чаңчылы Амгы үеде бойдустан алдынган, чайгаар бүткен эмнерниң үнези улгаткан. Улуг хоорай чурттакчыларының бойдусче чоок­шулап, тайга-таңдының буянын дилеп, эм-дом үнүштер болгаш аржаан суглар-биле кадыкшылын быжыглаар чоруу чаңчылчаан. Аржаан…
Меню