Архив

Месяц: Сентябрь 2020

Малга чем белеткели, дүжүт ажаалдазы

ҮРЕЗИННЕР-БИЛЕ БОТТАРЫВЫС ХАНДЫРТЫНА БЭЭР БИСИнтервьюТываның хову-шөл­де­ринде дүжүт ажаалдазы-биле чергелештир мал чеми­ниң белеткели уламчылап турар. Сентябрь 22-де чыгган медээ-биле алырга, малга белет­кээн чемнерниң ниити хемчээли 258 784 тонна болуп турар, азы…

ҮНДҮРҮГНҮ ТӨЛЭЭЛИҢЕР

Тываның 122 муң чурттакчызы өнчү-хөреңги үндүрүүн төлээр дыңнадыышкынны алыр.2019 чылдың чер, транспорт, өнчү-хөреңги үндүрүглерин шилчиткениниң дугайында медээлерни Россияның федералдыг үндүрүг албанының интернет-сервизинде «Үндүрүг төлекчизиниң хууда кабинединден» көрүп ап болур. Ниитизи-биле…

Тывадан Улан-Баторже чадаг тергелиг аян чорук

“Шынның” аалчызы, аян чорукчу, Альберт Николаевич Узун-оол. Улуг-Хем кожууннуң төлээзи болуп турар мен. «Шын» солунда аалдап келгенивис ужуру болза, 2018 чылда Моол күрүнениң девискээринче аян-чорук кылганывысты таныштырып, чонувуска сонуургадыр дээш…

Чогаалчының алдар-ады

ЧОГААЛЧЫНЫҢ АЛДАР-АДЫ ЧЕРЛИГ-ООЛ ДЕП АТТЫҢ ТӨӨГҮЗҮ Өскелерге дөмейлешпес үннүг шүлүкчү болгаш прозачы, Черлиг-оол Чашкынмаевич Куулар  1940 чылдың декабрь 10-да Чөөн-Хемчик кожууннуң Хорум-Даг сумузунга төрүттүнген. Ада-иезиниң дөрт уругларының 3 дугаар оглу.…

Мергежилиниң аайы-биле алган орулгазындан

Үндүрүг дугайында  «Шынның» аалчызы, РФ-тиң федералдыг үндүрүг албанының ТР-де эргелелиниң ажылдакчызы Саяна Ламалдай. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол бо чылдың июнь 5-те №608-ЗРТ «Мергежилиниң аайы-биле алган орулгазын­дан үндүрүг» деп хоойлуга…

БОРЩ БАЙЫРЛАЛЫ

Эрткен дыштаныр хүнде Орус культура төвүнге «Борщ байырлалы» болуп эрткен. Аңаа Тывада Россияның көдээ ажыл-агый төвү, Орус культура төвү, Улуг-Хем, Таңды, кожууннар, Черби суур, Кызыл хоорайның 7, 19, 20, 30…

Тываның Баштыңы республика Чазааның составында өскерилгелерни кылган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика чазааның аппарат хуралын бөгүн боду башкарып эрттирген.Тыва Республиканың Чазааның составынга хамаарыштыр өскерилгелерни киирер дээн бодунуң шиитпирин чазак кежигүннеринге дыңнаткан.“Бөгүнгү ажыл-херекчи сорулгалар, көрүштер чаартынган. Ону чедип…

АЯН ЫРЛЫГ АЖЫЛ-ИШЧИ МАЛЧЫННАР

Тываның Көдээ ажыл-агый, культура яамылары болгаш Рес­публиканың Улусчу чогаадылга төвү «Ыраажы малчын» деп чаа мөө­рейни демнежип эрттирген. Наадымны малчыннарның байырлалы деп адап-даа турза, ол чоннуң сагыш-сеткилиниң өөрүшкүзүн хайныктырып чоруур ниити…

НАЦИОНАЛ АЪШ-ЧЕМ БОДУВУСТУҢ

Тываның экономиказыЧАА ТЕХНОЛОГИЯ-БИЛЕТыва национал чемнерни болбаазырадып турар сайгарлыкчы Ульяна Куулар үениң агымы-биле чаа-чаа аргаларны тып, Кыдаттың Эрлянь, Моолдуң Улан-Батор чедип, сайгарлыкчылар шуулганнарынга, ярмарка-садыглаашкыннарга киржип турары эки. Оон арга-дуржулганы көрүп, билип…

ШЕМИНИҢ ҮСТҮҮ ХОВУ-АКСЫНДА — БҮДҮРҮКЧҮ КАЛМЫК КОШКАРЛАР

Тываның көдээ ажыл-агый талазы-биле эртем ажылдакчылары Соңгукчу Монгуштуң удуртулгазы-биле Шемиге чорааннар.ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы бода болгаш шээр малдың уксаазын экижидер талазы-биле комплекстиг хемчеглерни чорудуп турар.2019 чылда «Агростартап» шугуму-биле Россияның аңгы-аңгы…
Меню