Архив

Месяц: Октябрь 2020

БҮДҮРҮЛГЕ  АЛЬПИНИСТЕРИ  КЫРЫВЫСТА

Эрткен чылын бистиң билдингир альпинистеривис Маадыр-оол Ховалыг, Мачук Томочаков бедик даглар үнеринден аңгыда, бедик тудугларга ажылдаар эргелиг шынзылганы холга алган болгайлар. Олар Башкирияның төвү Уфа хоорайга, альпинисчи арга-дуржулгазы улуг болгаш,…

Делегей чергелиг эртемден

Бистиң чаңгыс курска кады өөренип чораан эживис, Россия Федерациязының дээ­ди профессионал өөредилгениң хүндүлүг ажылдакчызы, этнопедагогиканың ака­демик Волков аттыг медальдың, Моол­дуң Копту хоорайының Хүндүткел демдээниң эдилекчизи, Тываның күрүне университединиң хүндүлүг эртем…

АМГЫ ҮЕНИҢ ЧАА БИБЛИОТЕКАЗЫ

Культурада чаартылгалар Октябрь 14-те Кызыл кожуун­нуң культура эргелелинге респуб­ли­каның төпчүткен библиотека системаларының директорларының чыыжы болган. Аңаа келгеннер Каа-Хем суурда Уругларның төп библиотеказын бо үениң негелдезинге дүүштүр чаартып кылганы-биле танышканнар. Чалаткан,…

ТҮРЛҮГ-СҮРЛҮГ КҮЧҮТЕН МӨГЕ

Россияның хүрээлеңинче ТАР-ның эки тура-биле киргенинден бээр 76 чыл болган хүнү, 2020 чылдың октябрь 11-де, республика амыдыралында эң кол болуушкун Сүт-Хөл кожуунга демдеглеттинген дээр болза хөөредиг чок. 2020 чылда малчыннарның…

Боттарының барааннарын ам-даа көвүдедир сорулгалыг

“Шынның” аалчылары, сайгарлыкчы өг-бүле Эртине, Саяна Кара-оолдар Аныяктар аразында кончуг-даа эрес-кежээ, боттарының ажыл-агыйын бут кырында тургузуп алган ажылдап чоруур өг-бүлелер бар. Мындыг үлегерлиг өг-бүлелерге Эртине Хомушкуевич, Саяна Вячеславовна Кара-оолдар дорт-ла…

«Эки турачылар – уругларга»

2020 чылдың октябрь 8-те Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының конференц-залынга IX Бүгү-российжи «Эки турачылар – уругларга» акцияның лидерлеринге байырлыг байдалга шаңналдарны тывыскан.  «Эки турачылар – уругларга» Бүгү-российжи акция…

ТАР-ның 100 чылынга

САЛЧАК СОТПАЕВИЧ ЛОПСАНФилолог эртемден (05.04.1909 – 23.11.1965 чч.)Бай-Тайга ко­жууннуӊ Кызыл-Даг сумузу чүгле ус-шевер даш чо­нук­чуларыныӊ, та­лантылыг ар­тистерниӊ чурту эвес, оон ат-ал­дарлыг башкылар, удуртукчулар дээш, өске-даа мер­гежилдиӊ сураглыг кижилери үнген.Оларныӊ бирээзинге…

БҮГҮ ЭМ-ОЪТТАРНЫҢ «ХААНЫ»

АЯК ШАЙНЫ ААРТАП ОРА…Боттуң арга-дуржулгазы-биле, хан базыышкыны улгаткаш, дыт чекпезиниң дугайында интернет четкизинден алды ай дургузунда номчуп, хандыр танышкан соонда, ооң-биле эмненип, бүгү-ле талазы-биле ажыктыын билгеш, эш-өөрүмге, эң чоок кижилеримге…

Суурларда чаагайжыттынган эмнелгелер

Көдээниң хөгжүлдези Бо чылын көдээ суурларда ТР-ниң Кадык камгалал яамызының шугуму-биле 26 чаа эмнелге туттунуп турар. Көдээни хөгжүдери-биле федералдыг программа езугаар суурларда эмнелгелер чаартынган. Бети дизе, Бии-Хем кожуунну алгаш көөр…

Межегейден — бедиктерже

(Е.Б. Салзынмааның 90 харлаанынга уткуштур) Улуг-Хемге таваңгайлаан Улуг-Ийим, Кадыр-Ийим, Уруг чаштан ойнап өскен Улуг шынаа Межегейим. Тыва улустуң ырларының аразында эң-не нептерээн бо ырыны билбес кижи ховар. Ук ыры Тываның…
Меню