Архив

Месяц: Октябрь 2020

Хоойлунуң үжүүнге болгаш хамаатыларның эрге-ажыынга бараан болдум

Ноябрь 1 – суд приставтарының хүнү. 2020 чылда Россияның суд приставтарының институдунуң тургустунганындан бээр 155 чыл болуп турар. Суд приставтарының хүнүн, 2009 чылдан тура, Россияның Президентизиниң 2009 чылдың сентябрь 8-тен…

Көдээ ишчилер Чаа-Хөлге байырлааннар

  Көдээ ажыл-агый болгаш болбаазырадылга үлетпүрүнүң ажылдакчызының хүнүн, бо удаада Чаа-Хөл суурга демдеглеп эрттирген. Эрткен чылын Таңдыга байырлаан. Мал болгаш чер ажылынга көскү чедиишкиннерлиг араттарны болгаш тараажыларны шаңнап мактаан. Оларның…

ЭРТЕМГЕ  ДАЯНЫР

Москваның күрүне универ­сите­диниң М.В. Ломоносов аттыг медицина төвү хамчык үезинде чидириг чок болган. «Эртем делегейи» РЭА-ның корреспондент кежигүнү С.Т. Мацкеплишвили-биле чугаа кылган. “ЭД”: Чуртувуста мындыг түңнелге канчап келдиңер ? СТ:…

ТЫВА ДЫЛ — САЙЗЫРАЛДА

Өөредилге адырында күрү­нениң дылдар талазы-биле политиказын Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы чорудуп турар. Республика деңнелинде төрээн (тыва) дылды башкылаарының эртем-методиктиг үделгезин Национал школа хөгжүдер институт хандырып турар. Эрткен өөредилге…

ŞЬn – тыва бижиктиң башкызы

(Төнчүзү. Эгези  № 78 (19417) «Шында») Бо чылын республикага ийи онзагай болуушкун болган – тыва бижиктиң тургустунганындан бээр 90 чыл ою биле тыва дылдыг «Шын» солуннуң 95 чыл ою. Чээрби…

Күш-ажылдың кижилери

Чолаачы Арбын-оол Доңгак: АМЕРИКАН АКТЕР СТИВЕН СИГАЛДЫ- ДАА СӨӨРТҮП ТУРДУМ Бо үениң аныяк кижилеринге ам төөгү болуп эрте берген алдан чылдарда Тываның кожууннарының, сумуларының аразынга халышкан, Кызыл хоорайже углаан автобустарга…

Коронавирустуң организмге салдары

Бүүректер төл төрүүр хүлээлгени хандырар. Организмде сугнуң эргилиишкинин, ханның тыптырын башкарар. Амыдыралчы күштү шиңгээдир, сөөк мээзин (чилигни) сайзырадыр, сөөктерниң болгаш баш дүгүнүң байдалын хайгаараар. Кирер эжии – кулактар. Сугнуң күжү-биле…

Чагырга даргазын катап бадылаан

Тес-Хем кожууннуң чагырга даргазының албан-дужаалын бадылаар комиссияга Дээди Хуралдың депутады Артур Монгал киришкен. Комиссияже билдириишкиннери-биле кады документилерин дужааган кандидаттар Толбан Самдан биле Амыр Аракчаа болган. Киирген документилерни кичээнгейлиг көрген соонда,…

ТОЖУНУҢ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯЗЫ ДОКТААМАЛ АПААР

2006 чылдан тура Тываже ажылдап кирер планныг Голев аттыг даг-руда компаниязы «Интергео» КХН октябрь 19-та Тыва Чазак-биле керээни чарган. Бо үе дургузунда Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң туружундан ойталавайн, керээге…

Эрзинчилер идепкейлиг ажыглап турар

Эрзинчилер идепкейлиг ажыглап турар           «Өг-бүлеге социал деткимче» төлевилел-биле Эрзин кожуун дыка хөй ажылдарны боттандырып кылган.           Ажылга 27 кижини хаара туткаш, ай санында кижи бүрүзүнге 11 125 рубль материалдыг дузаламчыны…
Меню