Архив

Месяц: Ноябрь 2020

АРТЫШ, ЧЕСНОК КАДЫКШЫЛГА КОНЧУГ ДУЗАЛЫГ

“Шынның” аалчызы, биология эртемнериниң докторуУрана Николаевна КАВАЙ-ООЛ:АРТЫШ, ЧЕСНОК КАДЫКШЫЛГА КОНЧУГ ДУЗАЛЫГ— Урана Николаевна, редакция-биле үргүлчү харылзажып, солун-сеткүүлде чонга ажыктыг сүмелерни көргүзүп берип, бижип турар болгай силер, бо удаада база эртем…

РОБОТТАР ЧОГААДЫП КЫЛЫР ӨРЭЭЛДИ АЖЫТКАН 

Немелде өөредилге  Каа-Хем суурда уругларның немелде өөредилге төвү «Эврикага» ноябрь 18-те ба­за бир өөрүнчүг болууш­кун болган: ында ажылдап ту­рар башкыларның, ажылчын­нар­ның ниити күжү-биле өрээлдерин септээш, көжүп кирип алганы ийи каът бажыңга…

Ооң мурнунда уруглары бооп чораан деп чүве турбас

Алимент төледири-биле акшазын тыртар дугайында күүселделиг херектер дорту-биле чурттакчы чоннуң камгалаттынмаан кезээ – алимент алыр назылыг уругларның эрге-ажыктарынга дорту-биле дээп турар боор. Ынчангаш ажыл-чорудулганың бо угла­ныышкыны Суд приставтарының федералдыг албанының…

16 ХОНУКТУҢ ВИЗАЗЫ

2021 чылдың эгезинден эгелеп Россияга чаңгыс аай электроннуг визаны киирер. Ону кылырының чурумунуң дугайында дүрүмнү Чазак Даргазы Михаил Мишустин бадыткаан. Электроннуг визаны Даштыкы херектер яамызының тускай кылган сайтызынга азы мобильдиг…

Тываның полициязында интернет таварыштыр барааннар чагыдары-биле холбашкан мөлчүкчү хөделиишкиннерниң ээлчеглиг барымдаазы бүрүткеттинген

Россияның ИХЯ-ның Кызыл  хоорайда эргелелиниң дежурный кезээнче ноябрь 14-те 36 харлыг тус черниң чурттакчызы почта салбырынга ооң алганы посылкада интернет-садыгдан келген бараан ооң чагыынга дүүшпес болган дугайында билдириишкин киирген. Ооң…

ЧОГААЛЧЫНЫҢ ЧЫРЫК АДЫНГА

Көскү күрүне ажылдакчызы, чогаалчы, шиичи Чылгычы Чимит-Доржуевич ОНДАР ноябрь 16-да 65 харлаар турган ийик. Ол хөгжүм-шии театрының артизинден эгелээш (1978-1983), «Тываның аныяктары» солуннуң килдис эргелекчизи (1983-1985), Кызыл хоорайның партия комитединиң…

КИЖИ, БОЙДУС, ЭРТЕМ

Тываның эртем төвү – респуб­ликада эң аныяк эртем-шинчилел албан чери.Республиканың бойдус байлаан, чонун эртем ёзугаар шинчилээр угланыышкынныг бо эртем төвүн 2019 чылда Убсунурнуң делегей чергелиг биосферлиг шинчилелдериниң төвүнүң баазазынга тургускан.…

Тываның солуннары электроннуг хевирде

Тыва Республиканың А.С. Пушкин аттыг­ Национал библиотеказы үе-шагның хɵг­жүл­дезиниң аайы-биле Тываның биб­лио­тека­лар ассоциациязы-биле кады 2019 чылда Россияның Президентизиниң гран­тыларының фондузундан «Эрткен үени ажытпышаан» («Открывая прошлое») деп төлевилелдиң дузазы-биле деткимчени алыр…

ДЕЛЕГЕЙДЕ АЛДАРЖААН ЭРТЕМ СЕТКҮҮЛҮ

                «Тываның чаа шинчилелдери» сеткүүл орус болгаш англи дыл кырында үнүп, делегейниң номчукчуларын Тыва-биле таныштырып чоруур.           Тыва дугайында аажок солун эртем шинчилелдерни чырыдып турар электроннуг сеткүүлдүң кол редактору —…
Меню