Архив

Месяц: Декабрь 2020

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Интерфакска» регионнуң чедиишкиннерин болгаш чаа сорулгаларын таныштырган Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де республиканың парламентизинге чыл санында бээр айыткалын берген. Сөөлгү 15 чылда регионнуң экономиказы барык…

Таңды кожуунда далган тыртар бүдүрүлге ажылдай берген

Тываның Баштыңы Михаил Санниковтуң тараачын-фермер ажыл-агыйынга чораан, ында бир хүн бурунгаар боттарының далган тыртар бүдүрүлгезин ажылдадып эгелей берген, ол дээрге олар боттарында көдээ ажыл-агыйның бүдүрүлгезиниң  долу бир эргилдезин ажылдадып эгелей…

«БО ХҮНГЕ ЧЕДИР ЧОНУМНУҢ ЭДЭЭНДЕН ТУТТУНУП АЛГАН АЖЫЛДАП ЧОР МЕН»

Кижиниң алдар ады бодунуң күш-ажылындан хамааржыр. Бо хүнде бүдүрүлгевисте 150 хире ажылчын бар, оларның сезен хуузу аныяктар бооп турар. Ажылдап эгелээн коллективимниң дөрт дугаар салгалы, оларның кырган-авалары, кырган-ачалары-биле ажылдап чораан…

«РОСХАЙГААРАЛ» АЛБАН ЧЕРИ НОГААН КАРТОШКАНЫ БОЛГАШ ӨДҮРЕК ЧУУРГАЛАРЫН САДАРЫН ХОРУП КААН

Аъш-чем аймаан садып турар садыгларга болгаш рыноктарга чаа санитар-эпидемиологтуг негелделерни Росхайгаарал чери бадыткап каан. Ол негелделер 2021 чылдың январь 1-ден эгелеп күштүг болуп кирер болгаш 2027 чылдың январь 1-ге чедир…

Эрткен чылдың угланыышкыннарын хевээр арттырган

Агаар транспортунуң федералдыг агентствозу 2021 чылда субсидиялыг авиабилеттер садар маршруттарның даңзызын бадыткаанСубсидиялыг билеттерни 21 авиакомпания садып эгелээр. Эрткен чылдың угланыышкыннарын хевээр арттырган. Авиакомпанияларның даңзызы херек кырында көңгүс өскерилбээн.2021 чылда субсидиялыг…

Владимир Путин: 2021 чылдың төнчүзүнге чедир суурларга харылзааның бүгү-талалыг системазын тургузар

2021 чылдың төнчүзүнге чедир Россияның 500 чедир чурттакчылыг суурларынга харылзааның бүгү-талалыг (универсалдыг) системазы тургустунар ужурлуг. Ол дугайында Россияның Президентизи Владимир Путин четвергте, декабрь 17-де чыл санының парлалга конференциязынга медеглээн.Аңаа хамаарыштыр…

Аъш-чем барааннарының өртектери улгаткан

Тываның экономика яамызының дыңнадып турары-биле, чурттакчылардан аъш-чем барааннарынга өртектерниң улгатканының дугайында хөй хомудалдар кирип турар. Шынап-ла, бүдүн чуртта аъш-чем барааннарының өртектериниң өзүлдези бүдүрүкчүлерден болгаш сайгарлыкчылардан садып ап турар өртектерниң улгатканы-биле…

Авыралдыг аржааннарывыс

Тываның Баштыңы чыл санында Тывага аржааннар (чоннуң эмненири суг баштарының) неделязын эрттирер дугайында медээни дыңнатканБүгү делегейниң кызымаа-биле ам-даа демисежири уламчылап турар чаа коронавирус инфекциязы кижиниң курлавыр күштерин, кадыкшылын долузу-биле оттурарын,…

Коронавирус-биле амгы байдал

  Тываның кадык камгалал сайыды Артыш Саттың чугаазы-биле: бо хүнде коронавирустан эмнедип турар 1568 пациентилер бар, стационарлыг эмнээшкинни 423 кижи ап турар, поликлиникаларда амбулаторлуг эмнээшкинде 1145 аарыг кижилер бар. Неделя…

2021 чылда кожууннарны орулгалыг туризм сайзырадырынче кыйгырган

Каа-Хем кожууннуң уруг­лар дыштаныр лагери Бельбейге декабрь 15-те муниципалдыг тургузугларның ассоциациязының түңнел хуралы болуп эрткен. Чазак Баштыңы чаа томуйлаткан кожуун даргаларынга байыр чедиргеш, буддизм өөредии-биле алырга,   чүгле буянын чыып алган,…
Меню