Архив

Месяц: Декабрь 2020

Тыва хүрешке бердинген…

Амыдырал-чуртталгага кандыг-даа бергелер таварышса, бурунгаар чүткүлдүг болгаш быжыг туруштуг кижилер бистиң аравыста кайы кө­вей. Чаңгыс салдынган сорулгазын эчи­зинге чедирер, тыва хүрешке езу­луг сагыш-сеткили-биле бердинген кижилерниң бирээзинге, Тыва На­цио­нал хүреш федерациязының…

КЫЗЫЛ — ТЫВАНЫҢ «КӨРҮНЧҮҮ»

“Шынның” аалчызы, Кызыл хоорайның мэри Карим САГААН-ООЛ.Бо удаада Карим Байлак-оолович-биле Тываның найысылалының социал ажыл-херектериниң дугайында чугаалашкан бис. Маңаа колдуунда-ла хүннүң чугула айтырыгларын, чурттаар бажың тудар шөлдер, бажың-балгат тудуу болгаш оочур…

“ДҮҮНГҮ ХҮН ДУГАЙЫНДА” САКТЫЫШКЫННАР

Чаа номСергей Шойгунуң «Дүүнгү хүн дугайында» («Про вчера») деп сактыышкыннар чыындызы номун парлалгага үндүрерге, Москваның болгаш Тываның номчукчулары улуг сонуургал-биле хүлээп алган.Национал музейге презентацияны декабрь 12-де Тываның культура са­йыды болгаш…

Күрүнениң айыыл чок чоруу дээш

                 Декабрь 20 – Россия Федерациязының айыыл чок чорук органнарының ажылдакчыларының хүнү, Тыванын айыыл чок чорук органнарының тургустунган хүнүнден бээр 95 чыл ою-биле ийи дакпыр байырлал таваржып турар.            …

Чаа эгелээшкин

ЭЛЭЭДИЛЕРНИ СПОРТЧЕ ХААРА ТУДУП, КИЖИЗИДЕРИ-БИЛЕКызыл кожууннуң Адалар чөвүлели, «Чоннуң оолдары» организация база «Хамаатыларның бот-идепкейин деткиир ачы-дуза фондузу» Россияның Президент фондузунуң грантыларының мөөрейге бо чылын киришкеш, 500 муң рубльди ойнап алган.…

Хай-бачыт карак чивеш аразында болур

Кызылда солагай таалакы дачаларга (ЛДО) декабрь 5-те 40 харлыг эзирик иенин хайы-биле 7 айлыг уруу кудумчуга чанагаш хонгаш бурганнай берген. Оон мурнунда ийи улуг ажы-толун карактавайн арагаже сундуга бергенин барымдаалааш,…

Деткимчениң  ачызында «ажылывыс шуудай берген»

 Россияда хөй чаш уругларның төрүттүнүп турары-биле мурнуку черлерниң бирээзин Тыва ам-даа ээжелеп чоруур. Ынчангаш хуу сайгарлыкчы Алдынай Норбунуң «Ава-Мама» деп садыының продукциязы үргүлчү херек болуп чоруур. – Бо каш айлар…

«Мен тыва мен» деп ырЫның тƟƟгҮзҮ (ТГТШИ-ниң Эртем архивиниң материалдарынга даянып бижиттинген) Кара баарым көъгү, ханныг хинним ужуу Эдим үзүү, сөөгүм сыйыы Омак төрел Сенгел чонунга …   Ак-Хем бажында…

ТЫВА ХОЙ ЭЪДИ ҮШКҮ ЧЕРНИ ЭЭЛЭЭН, БУРЯТТАРНЫҢ БУУЗАЗЫ ТИИЛЭЭН

Тыва хой эдъи Бүгү-Россияның «Россияның амданныг чемнери» деп конкрузунга киришкен 3 тиилекчиниң бирээзи болган.Чоннуң үнү-биле бурят буузалар тиилээн, 51 муң үннү алган. А Тываның хоюнуң эъдиниң “Амзап көрем, ынакшый бээр…

Юридиктиг дуза чедирер төп ажыттынган

Тываның Шүүгү яамызының  организастааны-биле Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төптүң ажыдыыш­кыны болган. Моон соңгаар күүсекчи эрге-чагырга органнарының юристери, болчукчулар, ТывКУ-нуң юридиктиг клиниказының төлээлери республиканың чурттакчыларынга, оларны дүвүредип турар, ооң иштинде…
Меню