Рубрикалар

2021 чылда кожууннарны орулгалыг туризм сайзырадырынче кыйгырган

Каа-Хем кожууннуң уруг­лар дыштаныр лагери Бельбейге декабрь 15-те муниципалдыг тургузугларның ассоциациязының түңнел хуралы болуп эрткен.

Чазак Баштыңы чаа томуйлаткан кожуун даргаларынга байыр чедиргеш, буддизм өөредии-биле алырга,   чүгле буянын чыып алган, карма азы үүлези-биле өскелерни удуртур салым дүжүп болур – деп чу­гаалаан. Ынчангаш бодунуң бар-ла күжү-биле чону дээш ажылдаа­рын сагындырган. Демир-орук тудуун келир чылын эгелээр турган, пандемияның салдары-биле ол улуг тудуг соңгаарлай берген. Ынчангаш Тываның сайзыралынга улуг идиглиг боор төлевилел амгы үеде чок. Чүгле бодувустуң күжүвүс-биле амыдырап, республикавысты сайзырадып шыдаар бис –  деп, ол чугаалаан.

«Көдээ ажыл-агыйже угланыр болзувусса,  экономика сайзыраар. Тараа ажаар эки шөлдерни мал одарынче үлевейн, бодамчалыг ажыглаар болзувусса эки. Черни хөлезиге бээрде, малдың санын көрүп тургаш бээр, чижээ: чээрби баш хире малдыг кижи тараа өзер шөлдерни алгаш, ажыглавайн турарын соксадыр. Тываны ийи дугаарында сайзырадып болур чүүл – туризм. Кожуун бүрүзүнге бичии-даа болза аалчылар бажыңын ажыдар, туризмни эки сайзыраткан кожууннуң удуртукчуларын улуг шаңналдар манап турар» – деп, Чазак Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Тывада 600 ажыг хөлдер бар. Чайгы үеде кайда-даа бүрүткет­тинмээн туристер муң-муңу-биле дыштанып, балыктап, Тываның бойдус курлавырларын халас ажыглап турар. Бо байдалды база кожуун бүрүзүнге хайгааралга алгаш, туризм талазы-биле аңгы специалисти быжыглаарын дааскан. Чазак деңнелинге чаа Даштыкы харылзаалар болгаш туризм яамызы тургустунуп болур.

Саяна Монгуш  белеткээн.

Предыдущая запись
Тыва хүрешке бердинген…
Следующая запись
Коронавирус-биле амгы байдал
Меню