Архив

Месяц: Январь 2021

Чолу чаагай Шагаавысты уткуулуңар!

«Шынның» аалчызы, Тываның Камбы-ламазы Гелек Нацык-Доржу (Сергек Олегович Сарыглар) Шагааның утка-шынарының дугайында тайылбырны берген. — Хүндүлүг башкывыс, тыва чонувус-биле чолукшуп, бо чылын Шагаа байырлалы элээн өскерилгелерлиг болгаш хондур болур номчулга…

Тывалар диш пастазын бүдүрүп үндүрген  

«Шын» солуннуң аалчылары, Орлан Ондар, Эраст Хертек.  Тываның төөгүзүнде бир дугаар диш чуур пастаның авторлары.   — Боттарыңарны таныштырыптар силер бе? — Мени Орлан Ондар дээр. Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорайдан…

ЭРТЕМ ТӨВҮНҮҢ ШИНЧИЛЕЛДЕРИ

Тываның эртем төвү республикада чаа тургус­тунган-даа бол, эртем талазы-биле күштүг албан черлериниң бирээзи. Ол 2019 чылдың февраль айда Делегей чергелиг Убсу-Нуур аттыг биосферлиг шинчилелдер төвүнге үндезилеттинип, ажыттынган. Удуртукчузу – биология…

БАЙ МООЛ, АЖЫЛЧЫН ТЫВА

Пенсия, пособие дээш өске-даа социал төлевирлерни Россия Федерациязының Чазаа хандырып турар болгаш бис, тыва чон, күрүнениң азыралынга дыка амдажаан бис. Ие капиталы бир дугаар төрүттүнген чаш уругга 466 617 рубльди,…

Бажында чаглактыг

  Чон аразында кандыг-даа кадыг бергеге торулбас, бажының дүгү көгерип, акшый-даа берген болза, ишти-хөңнү аныяк, хөглүг-баштак чаңын салбас, амыдыралга быжыг туруштуг кижилер чоруур. Оларның бирээзи Ольга Кыргысовна Дамдын. Кандыг-даа ажылды…

ЧОНУҢ ЧООРГАН, КЫЗЫМ

(Уланчызы. Эгези №3 (19437) «Шында»).Иркутскиниң 6 дугаар колонияда Кежиктиң чыдар байдалы дыка берге болган, ону чоок улузу киргеш, ийи караа-биле көргеннер. Эки ажаалда чок болганындан, (улуг албан чыыр хап) чарлы…

Национал төлевилелдерниң боттаныышкыны

Чөөн-Хемчик  кожуунда Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазында төле­вилел эргелелиниң кол специализи Аржаана Тамдының «Мурнады хөгжүдер төлевилелдер» боттанылгазының дугайында  айтырыгларынга тайылбыры мындыг: — Мурнады хөгжүдер  национал төлевилелдиң шугуму-биле  хемчеглер  Чөөн-Хемчик кожууннуң девискээринде боттанып…

АРАТ КИЖИНИ КОЛЛЕГИЯ ЧАЛАЗА…

Редакторга сөсИнтернет четкизинде ТР-ниң Чазак Даргазы Шолбан Кара-оолдуң салып турар чүүлдеринден Тываның бурунгаар хөгжүлдезинге кончуг чугула бодалдарны илереткени солун. Чоокта чаа — адырлар аайы-биле яамыларда эрттип турар коллегия хуралдарының дугайында…

2020 чылда суд приставтарының албанынче хамаатыларының кыйгырыгларының түңнелдери 2020 чылдың эгезинден тура Эргелелдиң аппарадынче болгаш ооң девискээр аайынче килдистеринче хамаатылардан болгаш албан черлериниң төлээлекчилеринден 3660 кыйгырыг-чагаа кирген. 2019 чылга деңнээрге…

Малдың кыштаглаашкыны хүр менди

Республиканың девискээринде малдың кыштаглаашкыны хүр менди эртип турар.Ажыл-агыйларында 327 муң баш мал-маган кыштаглаашкынче кирген, эрткен чылдың бо-ла үезинге деңнээрге ук сан-чурагай 20,7 муң баш хөй болуп турар. Ону ажаап тударынга…
Меню