Архив

Месяц: Февраль 2021

Бажыннар тудуунга эки салдарлыг болур

Бажыннар тудуунга эки салдарлыг болур   — «Восток» КХН-де ажыттынган чаа бүдүрүлгелерге барганым соонда баштайгы сактыышкыннарым кайгамчык болду. Улус ында өөрүшкү-маңнайлыг ажылдап турар. Дугуржулга ёзугаар бүрүнү-биле социал пакет оларда бар.…

Мөге болуру чажындан,аът болуру кулунундан

Февраль 6-7 хүннеринде «Сү­бедей» спорт өргээзинге Тываның Баштыңының Кубогу дээш чаш болгаш элээди мөгелерниң аразынга Шагаа ба­йырлалынга тураскааткан тыва хүреш маргылдаазы болган.Аңаа шупту 1100 мөгелер киришкен. 2008-2009 чылдарда төрүттүнген бичии…

ШАГАА ЭРТЕНИ НАЙЫСЫЛАЛГА КЫЖЫРАҢ СООК БОЛГАН

РепортажБүдүү хүнү эрткен. Шагаа эртени найысылалга кыжыраң соок болган. Агаар медээзи-биле –30 ажыг градус. Агаар-бойдустуң хенертен өскерлирин тывалар “каш хонук бичии чылыпкаш, ам орнун негеп турары ол-дур” дижир чүве. Шынап-ла,…

Ховар тураскаалдар…

Ховар дирткен тураскаалдар талазы-биле российжи конкурстуң организаторлары Тывада аалдап келгенХовар дирткен тураскаалдар талазы-биле российжи конкурстуң организаторлары Тывада аалдап келген 11.02.2021Чурттуң девискээринде бир онзагай тураскаалдарның аразынга российжи деңнелде көрүлде-мөөрейниң эрттирикчилери-биле Тываның…

Ак чолдуг  Шагаам

Тыва ёзуда ак өң сүзүглелдиг. Шагаада шупту чүве ак оштуг, ында ак өң колдаан. Бир – бир бодаарга, Шагаа деп сөс “ шаг агы” дээн ышкаш сагындырар. Шаг-шаандан ындыг,үнүп келген…

ТӨӨГҮЛҮГ 100 ЧЫЛ ЭГЕЛЭЭН

Кайгамчыктыг тура-соруктуг, дидим чүректерлиг альпинистер 10 шак болганда барык 4000 метр, агаар эвээш шыпшыкче үнүп келгеннер.Февраль 6-да тыва альпинистер Тыва чернин эң бедик шыпшыы болур 3976 м Мөңгүн-Тайгаже үнгеш келгеннер.…

БОГДО ГЕГЭЭН, БОЙДУ БАШКЫ

Чайның изиг хүннери турган. Хүн даглар баштарынче чоокшулап, Кызылдың чурттакчылары көрүп чаңчыкканывыс Баян-Кол дужунда даг­лар артынче чаштынарынга белеткени берген.Дыштаныр хүн. Мен аанакайың бижик кагар машинкам артында олур мен. Солунчу кижи…

Бежен чыл бурунгаар Берт-Дагга  Шагааны  уткаанывыс Бо чылдың №2 «Шын» солунда Шагаа байырлалын  90 чылдарда  Тывага канчаар баштай  бүгү чон-биле  демдеглеп эгелээниниң дугайында  Владимир Ооржактың «Хавырга даан­га», Оңгак Кууларның «Шагаа» деп …

“СОЛУН” АРТИСТ ЛЮНДУП 80 ХАРЛААНРоссияның болгаш Тываның улустуң артизи, Тываның Күрүне шаңналының эдилекчизи Люндуп Иргитович Солун-оол 2021 чылдың февраль 6-да 80 харлаар.Солун-оол Люндуп, 1941 чылдың февраль 6-да Тыва Арат Республиканың…

КУЛЬТУРА ТӨВҮНДЕ

Чаңгыс хүннүң сургакчылаашкыны кончуг девиденчиг болур чүве, кыска хүн дургузун чөптүг ажыглавас болза, кылыр планын чедир кылбайн барып болур. Чүгле четтигер дээш, баш бурунгаар долгажып алыр. Чаа шагның хөгжүлде херекселдерин…
Меню