Архив

Месяц: Март 2021

“Убсу-Нур программазының” шинчилел ажыл-херектери

Тываның эртем төвү 30 харлаан Тываның эртем төвүнде  Убсу-Нурнуң чоннар аразының  биосфера өөренип шинчилээр төвү апрель айда бодунуң тургустунганындан бээр 30 чыл оюн демдеглээр. Назы-үе-биле алыр болза кончуг хып дээн…

ОЛИМПИЙ ОЮННАРЫ ЧАЙЫН БОЛУР

2020 чылда Олимпий оюннары Токиога болур турган. Коронавирус пандемиязының чылдагааны-биле 2021 чылдың чайынынче чылдырган турган.Россияның медээлер агентилелиниң дыңадыы-биле, Токионуң Олимпиадага хамаарыштыр удуртулга комитеди, делегей чергелиг Олимпиада комитеди-биле ужуражылганы эрттиргениниң түңнелинде, бо…

ЧАА ЧУРАГАЙЛЫГ АРГА

Стратегтиг инициативалар агентилели болгаш деткимчези-биле «Ангелина брайлер ридер» деп интернет-сервис ажылдап кылдынган.ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа яамызы ниитилелге, хамаа­тыларга, күрүнеге, хууда сайгарлыкчыларга, янзы-бүрү экономиктиг хүрээлеңнерге чаа чурагайлыг аргаларны нептередир талазы-биле стратегтиң…

САГЫШ-СЕТКИЛИ КЕЗЭЭДЕ ЧАЛЫЫ,ЧОГААДЫКЧЫ МЕРГЕЖИЛДИҢ КИЖИЛЕРИМарт 25-те Улусчу чогаадылга бажыңынга Культура ажылдакчыларының хүнүнге тураскааткан байырлыг концерт болуп эрткен. Чонга үргүлчү чараш байырлалды сөңнеп, чер-чуртунга шынчы бараан болуп чоруур, сагыш-сеткили кезээде чалыы,…

АКЦИЯ «АК РОМАШКАЛАР»

Аарыгны үе шаанда эмнээр болза, чайлыг тиилеп алырЧылдың-на март айда республиканың туберкулезка удур диспансер эмчилери Кызылдың төвүнде Арбат шөлүнге ачы-дузаны чонга көргүзүп турар. Чоокта чаа март 24-те база найысылалга акцияны…

ТЫВА СКИФИЯДА — ЧАА УГЛАНЫЫШКЫН “Азия Төвүнде — кедергей чараш сынныг, ак кештиг болгаш көк карактарлыг чон дугайты, а XIV-кү чүс чылда Египет чурттуг Ал-Омари дыңаткан. Ылавыла бистиң өгбелеривис: “биеэде…

Бүдүн эт үрегдеве…

Чурттап турар хоорай, суурувус арыг, чараш болзун дээш, уруг-дарыгга ойнаар шөлдерни бажыңнар чанында кылып турары көскү апарган. А чамдык улус ону үрей теп каапкан боорга, хомуданчыг-даа, чаржынчыг-даа. Культуравыс чавызында бе…

“АРЗАЙТЫНЫҢ” КАКПАКТААН ЭЪДИ

Кажан-даа, кандыг-даа үеде көдээ ишчилерниң бүдүрүп үндүрген продукциязын садып-саарып, орулга киирип алыры берге айтырыгларның бирээзи. Бо байдалды хөй чылдарда көдээ ажыл-агый адырын удуртуп-баштаар харыысалгалыг албан-дужаалды күүседип чоруур кижи болгаш Мөңгүн-Тайга…

ДАА КОЖУУННУҢ ЧАРАШ КЫСТАРЫ

Даа кожууннуң 2021 чылда чараш кыстар аразынга «Даңгына» мөөрейи Чадаанада Монгуш Мерген-Херел аттыг культура бажыңынга март 13-те болуп эрткен.Культураны, чырык өртемчейде каас-чарашты, кижиниң сагыш-сеткилиниң байлаан, ылаңгыя аныяктарның эстетиктиг кижизидилгезин, иштики…
Меню