Архив

Месяц: Май 2021

АНЫЯКТАРНЫҢ КИЧЭЭНГЕЙИН ХААРА ТУТКАН

Хөй-ниитиниң төлээзи, баш удур бадылаашкын чорудар талазы-биле Тывада регионалдыг комитеттиң кежигүнү Айдың Кара-Сал аныяктарның политикага сонуургалдыг апарганын демдеглээн:

Күрүнеден ачы-дуза алыр программаның угланыышкыннары

ТР-ниң күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Сайдаш Моңгуш “Социал керээ” төлевилелде чаа чүүлдер немешкенин бөгүнгү аппарат хуралынга дыңнаткан. Ук төлевилелди боттандырарынга 2021 чылда 410,42 сая рубль көрдүнген.

68 кем-херек үүлгедиишкини бүрүткеттинген

Тыва Республиканың иштики херектер сайыды Юрий Поляковтуң дыңнадып турары-биле алырга, эрткен неделяның дургузунда регионнуң девискээринге 68 кем-херек үүлгедиишкини бүрүткеттинген, иштики херектер органнарының ажыдакчылары 57 кем-херек үүлгедиишкинин, ооң иштинде мооң мурнунда үүлгеткен 28 кем-херек үүүлгедиишкинин база истеп тыпкан.

УРУГЛАР БАЙЫРЛАЛЫН КЫЗЫГААРЛААН

Тывада коронавирус халдавырлыг аарыгның өөскүп турарын барымдаалап, июн1 — Уруглар камгалалының хүнүнде чаңчыл ёзугаар болур массалыг хемчеглерни кызыгаарлаары көрдүнген. Ындыг-даа болза, чаштарны байырлал чок артырбазы-биле, бажыңнар чанынга оюн-тоглааны органистаарын чөпшээрээнин бөгүнгү аппарат хуралынга Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак дыңнаткан.

«КЕЗЭЭДЕ БЕЛЕНИНИҢ” ЧУРУМУНДА

Тыва Республиканың Чазааның аппарадының май 31-де ээлчеглиг хуралын Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг боду эрттирген.

ЭМНЕЛГЕЛЕР ТУДУУНЧЕ ИЙИ МЛРД РУБЛЬ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг бөгүнгү аппарат хуралынга республиканың эмнелге албан черлериниң тудуун дүргедедири-биле 1,8 млрд ажыг рубльди аңгылаан деп дыңнаткан.

УДУР-ДЕДИР ХАРЫЛЗААНЫ КҮШТЕЛДИРЕР

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг социал четкилер дамчыштыр «Социал керээ» программазының документ дужаалдазының база акшаландырыышкынының талазы-биле хомудалдар кирип турарын бөгүнгү аппарат хуралынга дыңнаткан.

“СОЦИАЛ КЕРЭЭ” ТӨЛЕВИЛЕЛДЕ ӨСКЕРИЛГЕЛЕР

ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Сайдаш Моңгуш “Социал керээ” төлевилелде чаа чүүлдер немешкенин бөгүнгү аппарат хуралынга дыңнаткан. Ук төлевилелди боттандырарынга 2021 чылда 410,42 сая рубль көрдүнген.

ЭП-НАЙЫРАЛ КАЯА-ДАА ТИИЛЭЭР

Май 29-та “Азияның төвү” скульптурлуг комплекске Тывага эрткен АрМИ-2021-ниң Бүгү-россия чергелиг “Шериг ралли” биле “Аъттыг шериг” этаптарынга болган маргылдааларның түңнелдерин үндүрген байырлыг хемчег болуп эрткен.

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ УЛАМЧЫЛАП ТУРАР

Онза байдалдарның ужун электри энергиязы чок арткан Тываның кожууннарында септелге ажылдары уламчылап турар. “Улуг сугнуң” хөме таварып келгениниң түңнелинде Чөөн-Хемчик кожууннуң Ийме сууру, а ол ышкаш Сүт-Хөл кожууннуң Ишкин база Кызыл-Тайга суурлары чырык чок арткан. Республиканың Чазааның аппарат хуралынга электрини катап тургузарының талазы-биле бүгү ажылдар доктаамал хайгааралда турар дээрзин Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгга илеткээн.

Меню