Архив

Месяц: Май 2021

ЧИДИГ АЙТЫРЫГЛАРНЫ ШИИТПИРЛЕП КИРИПКЕН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг сургакчылаашкындан ээп чедип келгеш, онза байдлалга – улуг сугга алыскан черлерниң чидиг айтырыгларын шиитпирлеп кирипкен.

Хууда сайгарлыкчының ажыл-херээ

Чөөн-Хемчик кожууннуң төвү Чадаананың харылзаа оран-савазында чараштаныр болгаш дааранылга черлери ажыттынган. Социал керээге үндезилээн күрүнениң социал деткимчезиниң ачызында Амалия Монгуш биле Сюзана Монгуш боттарының хууда ажыл-херээн ажыдып алганы ол.

Төтчеглекчилерни туткан

Улуг-Хем кожуунга Тываның Аңныыр хайгааралының болгаш балыктаашкын хайгааралының эргелелдериниң шагдаалар-биле кады чоруткан рейдилериниң түңнелинде бир буурнуң мага-бодун болгаш балыктыг четкилерни шыгжап алгаш чораан төтчеглекчилерни туткан.

Түңнел шылгалда-кичээл

Тыва үндезин культура төвүнге “Хөөмей” болгаш “Дембилдей” бөлгүмнериниң сургуулдарынга өөредилге чылын түңнээн шылгалда-кичээл болуп эрткен. Бөлгүмчүлер шиңгээдип алган билиглерин, боттарының чедиишкиннерин бадыткаары-биле башкыларының болгаш Тыва үндезин культура төвүнүң удуртукчузу И.М. Көшкендейниң мурнунга ниити болгаш чаңгыстың күүселдезинде хөөмей болгаш хөгжүмге ырыларны күүсеткеннер.

Өлден артар…

Бо дүне инженер бригадалары камгалал чалдарын быжыглаар ажылдарны кылып доосканын @tmgnews17 дыңнадып тур. Ниитизи-биле узун дургаар 170 метр чалга сайны төккен, “Дар” дачалар ниитилелиниң талазынче чоокшулап келген сугну доктааткан.

Бот-тускайлаң болгаш хостуу-биле шилип ап болур

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг сургакчылаашкындан ээп чедип келгеш, онза байдлалга – улуг сугга алыскан черлерниң чидиг айтырыгларын шиитпирлеп кирипкен.

ШКОЛАЧЫЛАРНЫ КАТЕРЛЕРГЕ КЕЖИРГЕН

Енисей хем үерлээш, улгадырга, паромнап хем кежер ажылды түр када соксаткан. Россияның ОБЯ-ның Тыва Республикада кол эргелелиниң биче хемчээлдиг хемелер талазы-биле күрүне инспекциязының ажылдакчылары чаңгыс аай күрүне шылгалдалары дужаар школачыларны катерлерге камгалал жилеттерлиг айыыл чок кежирерин организастаан: Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем сумузундан Шагаан-Арыг хоорайже, Каа-Хем кожууннуң Ус-Бурен сумузундан Сарыг-Сепче, Тожу кожууннуң Ырбан сумузундан Тоора-Хемче.

ЫЖЫК ААРЫГЛАРЫ-БИЛЕ ДЕМИСЕЛ

Бо чылдың эрткен дөрт айында Республиканың онкология диспансеринге “Кадык камгалал” национал төлевилелдиң аайы-биле салдынган аар өртектиг чаа медицина дериг-херекселин ажыглап тургаш, бир дугаар сес аарыг улуста ыжык аарыгларын илереткен. Оларның чедизинге херел ажыглаар терапияны “Рокус-АМ” аппаратка аарыгның өөскүдүкчүзү кайыын үнгенин чаңгыс миллиметрге чедир КТ-ге чиге көргүзүп, чоруткан. Ниитизи-биле ыжык аарыгларын илередири-биле 265 шинчилелди чоруткан.

СЫСТЫГ-ХЕМНИ ҮЕР КАТАП ХӨМЕ АЛГАН

Оперативтиг бөлүктүң май 27-де 21 шак 30 минута үезинде тодаратканы-биле алырга, Тожу кожуунда Сыстыг-Хем хем хенертен үерлээш, Сыстыг-Хем суурну база катап хөме алган. 10 бажың, 11 бажыңның чоок кавы девискээри суг адаанда барган. Аэродромная кудумчуда 2 квартиралыг бажыңнарже, 3 бажыңның чер участоктарынче үер суу киир аккан.

БИЧИИ УРУГЛАРГА КЕШБЭК

Чайгы дыштанылга үези келирге, ажы-төлге лагерьлээр путевка дугайында чугаалажып эгелээр бис. Чамдык ада-иелер путевка өртээнге күш четпес. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге уруг бүрүзүнге путевка садары ындыг амыр эвес-ле болгай. А ажы-төлдүң арыг агаарга дыштанып алыры кончуг чугула.

Меню