Архив

Месяц: Июнь 2021

«Россияның хүндүлүг донору» атты 13 кижиге тывыскан

Бөгүн, июнь 15-те,  Тыва Үндезин культура тѳвүнге Бүгү-делегейниң хан дужаар донорлар хүнүнге тураскааткан байырлыг хемчег болуп эрткен. Аңаа Кызылдың Хан солуштур кудар станциязының ажылдакчылары болгаш ѳске-даа донорлар чыглып, бот-боттарынга байыр чедирип, шылгарааннарга шыңнал-макталды тывыскан.

Ѳскелерниң амы-тынын камгалаар дээш

Донорлар ханын дужаагаш, ѳскелерге чуртталганы хайырлап турар. Хан солуштур кудар станцияга кээп, күзелдии-биле бодунуң ханын дужаап турар буянныг улустуң бирээзи – Оюнмаа Мѳгедир. Аңаа Донорлар хүнүн бодунуң байырлалы кылдыр санаар бүрүн эрге бар. Ол «Россияның хүндүлүг донору» аттың эдилекчизи. Боду трансфузиолог-эмчи болуп ажылдавышаан, хан дужаарынче чонну хаара тудар ажылды идепкейлиг чорудуп турар.

Сагыыр ужурлуг дүрүмнер дугайында

ТР-ниӊ Өөредилге яамызы биле Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар херектериниң талазы-биле албанының ажылдакчылары Кызыл хоорайныӊ хем эриинге хүннүӊ-не рейдилерни чорудуп турар.

Харыысалганы күштелдирип, айыылдыг халдавырга удур демнежиилиңер!

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! Коронавирус-биле байдал ам база нарыыдап эгелээн. Тоомча чок болуп, ковидке удур хемчеглерни сагывас болзувусса, бистиң республика коронавирус хамчыының үшкү чалгыынга алзып болур апарган. Ынчангаш кижи бүрүзү кадыынче…

«FASHION MARKET» — МОДА, ДИЗАЙН БОЛГАШ ЧАРАШ ЧҮҮЛ МӨӨРЕЙИ

Июнь 18-те Улусчу чогаадылга бажыңынга Пөс-таавыр болгаш чиик үлетпүр ажылдакчыларының хүнүнге болгаш Сайгарлыкчы чорук айынга тураскааткан Тываның дизайнерлериниң аразынга «FASHION MARKET» мөөрей болур.

Кандыг-даа эрге-чагырганың ажыл-чорудулгазы хамаатыларның эрге-ажыктарынче угланган болур

Владислав Ховалыг:
-Улусчу эгелээшкиннер Чөвүлелиниң хуралынга улуг күзелдиим-биле кириштим. Эрге-чагырга ниитилелде бар чидиг айтырыгларны билген, көрген турар ужурлуг, маңаа ийи таланың удур-дедир харылзаазы кончуг улуг рольдуг. Улуг сонуургал-биле чөвүлелдиң хуралынга олуруштум. Ооң чыглып келген кежигүннери – янзы-бүрү адырларның арга-дуржулгалыг профессионалдары херек информация-биле бисти чепсеглээн, ол алызы барып республиканың чазааның бүгү кежигүннеринге оон ыңайгы ажыл-ишке орук айтыр сылдыс болур. Боттарывыстың мурнувуста салып алганывыс, шиитпирлеп турарывыс сорулгалар республиканың чурттакчыларынга шынап-ла чугула дээрзинге шынзыктывыс.

Владислав Ховалыг Ак-Довурактың ЧЭТ-тиң кандыг байдалда ажылдап турарын көрген.

Тургустунуп келген берге айтырыгларның чылдагаанын дораан сайгарарын, ол ышкаш хандырылганы ап турар хереклекчилерниң төлевиринге идиг бээр талазы-биле хемчеглерни бодаарын дааскан.

«ТЫВАЭНЕРГОСБЫТ»-ТЫҢ ЧЕДИИШКИНИ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип Владислав Ховалыг национал төлевилелдерниң, ылаңгыя ажыл-агыйның шынарынче болгаш үре-түңнелдиинче угланган “Күш-ажылдың бүдүрүкчүлүү болгаш ажылдап турар кижилерни деткиири” нацтөлевилелдиң боттандырылгазының ажыктыының дугайында социал четкилерде бодунуң арынында бижээн.

Меню