Архив

Месяц: Июнь 2021

ШЫНЫ-БИЛЕ ӨЙ-ШААНДА ДЫҢНАДЫРЫ ЧУГУЛА

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг “Байлак” лагеринге хамчыктыг аарыгдан аараан уругларны ниити чуртталга бажыңындан “Буян-Бадыргы” аалчылар өргээзинче көжүргенин дыңнаткан.

НЕДЕЛЯНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГТУГ ДОПЧУЛАЛЫ

Неделя дургузунда Кызыл хоорайга 131 таварылга бүрүткеттинген, Ак-Довуракка – 3, Бай-Тайгага – 4, Барыын-Хемчикке – 3, Чөөн-Хемчикке – 5, Каа-Хемге – 8, Кызыл кожуунга – 19, Мөңгүн-Тайгага – 2, Өвүрге – 2, Бии-Хемге – 4, Таңдыга – 3, Тес-Хемге — 3, Тожуга – 1, Улуг-Хемге – 4, Чаа-Хөлге – 4, Чеди- Хөлге – 2, Эрзинге – 3.

ЧОН ЧИЗЕЗИ

Бо чылдыӊ октябрь 1-ден 30-ге чедир чонну чизелээриниӊ дугайында РФ-тиӊ Чазааныӊ №949 доктаалынга июнь 21-де ат салган. Чизениӊ түӊнелдерин дугайында медээлерни 2022 чылда Россияныӊ статистика албаны удаа-даара чырыдар.

КИЖИ — ЧУРТТУГ, КУШ — УЯЛЫГ

Енисей Сибириниӊ регионнарында 2021 чылдыӊ январь-апрель айларда көжүп чоруп-кээп турар улустуӊ сан-түнүӊ Красноярскиниӊ статистика албаны дыӊнаткан.

КҮЗЕЛИ БҮТКЕН

«Социал керээ» — күрүненниӊ боттуг деткимчези. Ооӊ ачызы-биле Буян Хертек — пекарня, Мария Дихаминджия чараштаныр салонну, Римма Чооду парикмахерскаяны ажыдып, сайгарлыкчы ажыл-ижин эгелээннер.

ХҮЛЭЭЛГЕНИ ДАМЧЫДЫП БЕРГЕН

Тываныӊ Чазаа өскүс уругларны бажыӊ-биле хандырар бүрүн эргелиг ажыл хүлээлгени республиканыӊ Күш-ажыл яамызындан алгаш, Тудуг яамызынга дамчыдып бээрин шиитпирлээн. «Өскүс уругларны база ада-иезиниӊ хайгааралы чок арткан уругларга социал деткимче талазы-биле немелде магадылалдар дугайында» республиканыӊ хоойлузунга чогуур эдилгелерни киирген.

Тарып олурткан үлүү деӊнежип турар

Республикага бо чылын 1883 гектар шөлге тараа культураларын, 130 гектар черге картофельди, ногаа аймаан 115 гектар шөлге тарып олурткан. Эрткен чыл-биле деӊнээрге, тараа аймааныӊ шөлү 6,2 хуу, картофелдиӊ 0,2 хуу эвээш, а ногаа аймааныӊ шөлү 2,7 хуу көвей болган.

БО ХҮННЕРДЕ ТЫВАГА 6 МУҢ ВАКСИНА КЕЛИР

Бөгүн, июнь 28-те, Чазакка понедельник санында болур аппарат хуралынга “Байлак”  чайгы дыштанылга лагеринге турган назы четпээн уругларның ковидтен аараанының чылдагааны болгаш оларның бо хүнде байдалынга хамаарыштыр ТР-ниң кадык камгалалының сайыды Анатолий Югай илеткээн.

Улуг улустуң харыысалга чогундан

ТР-ниң Чазак Даргазының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг июнь 27-де  оперативтиг штабты чыггаш, “Байлак” уругларның чайгы дыштанылга лагеринге болган таварылгага хамааршкан шыңгыы хуралды эрттирген.

Меню