Архив

Месяц: Июль 2021

ХАМЧЫКТЫГ ААРЫГДАН БО ЧЫЛЫН 45 КИЖИ МӨЧЭЭН

Вирустуӊ тарап турары: Кызыл хоорай – 97, Кызыл кожуун – 41, Барыын-Хемчик кожуун – 4, Сүт-Хөл кожуун – 4, Каа-Хем кожуун – 4, Чеди-Хөл кожуун – 4, Эрзин кожуун — 4, Таңды кожуун — 3, Бай-Тайга кожуун – 3, Чөөн-Хемчик кожуун – 3, Өвүр кожуун – 2, Бии-Хем кожуун – 2, Тожу кожуун – 2, Тере-Хөл кожуун – 1, Тес-Хем кожуун – 1, Улуг-Хем кожуун – 1, Чаа-Хөл кожуун — 1.

Владислав Ховалыг Таңдының фермерлери-биле ужурашкан

Дүүн, июль 24-те, Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Таңды кожууннуң фермер ажыл-агыйларынга четкен. Фермерлер Михаил Санников биле Алена Кууларның ажыл-агыйларында мал чеминиң белеткели кандыг байдалда чоруп турарын көрүп танышкан.

СЕКПЕРЕДИР “СЕРЕБРЯНКА”

Бо айның эгезинде “Серебрянка” профилакторийге ырак-чооктан 40 хире кижи кээп дыштандывыс. Өвүрнүң Дус-Дагдан Кызыл-Уруг Санчат-оол, Эрзинден Валентина Чоо­ду, Эрги-Барлыктан Зинаида Саая, Ак-Туругдан Мария Шойдан-оол, Терлиг-Хаядан Татьяна Севекпут, Балгазындан Кара-кыс Хуваа олар-биле кады эки эмненип, дыштанып алдывыс.

ШЕРИГ КОМИССАРЫ – МОӉГУШ СУВАК

Моӊгуш Сувак ышкаш шериг сайыттары чүс чылда чаӊгыс катап төрүттүнер дижир. Олар хөлзээзинниг чымыштыг берге үелерде шеригниӊ болгаш чурттуӊ салым-чолу дээш харыысалганыӊ аар чүъгүн боттарынга хүлээнип алганы-биле, төөгүге көстүп келир.

Көдээге ажылдаар эмчилер

ТР-ниң кадык камгалал сайыдының оралакчызы Орлан Ондарның удуртулгазы-биле хүлээп алыр комиссия Республиканың эмчи колледжинге үш талалыг тускай сорулгалыг программа ёзугаар өөренгеш, дооскан соонда, боттарының төрээн суурларынга фельдшер-акушер пунктуларынга ажылдаар кандидатураларның  шилилгезин чоруткан.

Үш ожук дажы дег ийистер

2021 чылдын июль 9-та “РТ-ниң Перинаталдыг төвүнге” ховар болуушкун- үш ийис төрүттүнген. Июль 21-де аас-кежиктиг авашкыларны байырлыг байдалга эмчиден үндүр бижээн.

Тыва COVID-19-ка удур немелде вакцинаны алган

«Гам-Ковид-Вак”деп коронавируска удур немелде 600 доза вакцинаның бирги болгаш ийиги компонентилерин Тыва алган.Келген партияны хөй негеттинип турар Кызыл хоорайның тарыдыышкын пунктуларынга үлээн. Дараазында партияны регион РФ-тиң Кадык камгалал яамызының хуваалдазы ёзугаар алыр.

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ:Оруктарга оваарымчалыг болуңар.

 Июнь 23-те республика девискээринге болган ийи орук озал-ондааның түңнелинде сес кижи амы-тынындан чарылган дугайында медээге Тываның аштыңының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг дүвүрел-биле хүлээп алган. Ол дораан оциал четкиде бодунуң блогунга чонну оваарымчалыг болурунче кыйгырган:

СӨӨЛГҮ ХОНУКТА 108 КИЖИ ААРААН

Вирустуӊ тарап турары: Кызыл хоорай – 58, Кызыл кожуун – 16, Кызыл кожуун – 48, Чөөн-Хемчик кожуун – 12, Каа-Хем кожуун – 9, Сүт-Хөл кожуун – 7, Таңды кожуун — 7, Тес-Хем кожуун — 6, Мөңгүн-Тайга кожуун – 6, Бии-Хем кожуун – 6, Бай-Тайга кожуун – 4, Өвүр кожуун – 4, Эрзин кожуун – 4, Тере-Хөл кожуун – 3, Улуг-Хем кожуун – 3, Барыын-Хемчик кожуун – 1, Ак-Довурак хоорай – 1, Чаа-Хөл кожуун — 1.

Меню