Архив

Месяц: Июль 2021

Көдээге ажылдаар эмчилер

ТР-ниң кадык камгалал сайыдының оралакчызы Орлан Ондарның удуртулгазы-биле хүлээп алыр комиссия Республиканың эмчи колледжинге үш талалыг тускай сорулгалыг программа ёзугаар өөренгеш, дооскан соонда, боттарының төрээн суурларынга фельдшер-акушер пунктуларынга ажылдаар кандидатураларның  шилилгезин чоруткан.

Үш ожук дажы дег ийистер

2021 чылдын июль 9-та “РТ-ниң Перинаталдыг төвүнге” ховар болуушкун- үш ийис төрүттүнген. Июль 21-де аас-кежиктиг авашкыларны байырлыг байдалга эмчиден үндүр бижээн.

Тыва COVID-19-ка удур немелде вакцинаны алган

«Гам-Ковид-Вак”деп коронавируска удур немелде 600 доза вакцинаның бирги болгаш ийиги компонентилерин Тыва алган.Келген партияны хөй негеттинип турар Кызыл хоорайның тарыдыышкын пунктуларынга үлээн. Дараазында партияны регион РФ-тиң Кадык камгалал яамызының хуваалдазы ёзугаар алыр.

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ:Оруктарга оваарымчалыг болуңар.

 Июнь 23-те республика девискээринге болган ийи орук озал-ондааның түңнелинде сес кижи амы-тынындан чарылган дугайында медээге Тываның аштыңының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг дүвүрел-биле хүлээп алган. Ол дораан оциал четкиде бодунуң блогунга чонну оваарымчалыг болурунче кыйгырган:

СӨӨЛГҮ ХОНУКТА 108 КИЖИ ААРААН

Вирустуӊ тарап турары: Кызыл хоорай – 58, Кызыл кожуун – 16, Кызыл кожуун – 48, Чөөн-Хемчик кожуун – 12, Каа-Хем кожуун – 9, Сүт-Хөл кожуун – 7, Таңды кожуун — 7, Тес-Хем кожуун — 6, Мөңгүн-Тайга кожуун – 6, Бии-Хем кожуун – 6, Бай-Тайга кожуун – 4, Өвүр кожуун – 4, Эрзин кожуун – 4, Тере-Хөл кожуун – 3, Улуг-Хем кожуун – 3, Барыын-Хемчик кожуун – 1, Ак-Довурак хоорай – 1, Чаа-Хөл кожуун — 1.

Чаңгыс хүнде 8 кижи амы-тынындан чарылган

Июль 23-те, 20 шак 50 минут турда  ИХЯ-ның Тыва Республикада Күрүнениң автоинспекция эргелелинге Кызылче кирер оруктуң 4 дугаар километринде дескинип чоруур орук кезээнге ийи автомашина үскүлешкен дугайында дүвүренчиг медээ келген.
Ол-ла хүн 22 шак 05 минута турда база бир орук озал-ондаа Барын-Хемчик кожуунга болган.

ТОКИО-2020 БОЛГАШ ОЛИМПИЙЖИ ТЫВАЛАР

Токио-2020 Олимпиадага хостуг хүрешке Казахстанның олимпийжи чыынды командазының кежигүнү бооп, чаңгыс борбак тыва, Артас Санаа (казах ады Нурислам Санаев) киржир.

НЕДЕЛЯНЫҢ ОНЗАГАЙ БОЛУУШКУННАРЫ

Июль 19-та Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг “Газпромнуң” баштаар чериниң даргазы болгаш директорлар чөвүлелиниң даргазының оралакчызы Алексей Борисович Миллер болгаш регионнар аразының “Газпромунуң” чиңгине директору Сергей Владимирович Густов-биле ужурашкан. Аңаа республиканың газчыдылгазынче угланыышкынныг ажылды күштелдирер дугайында чугаалашкан.

ЫРААЖЫ МАЛЧЫН-2021

Тыва улустуң национал байырлалы Наадым таварыштыр малчыннар аразынга “Ыраажы малчын” деп мөөрейни Тыва Республиканың Культура болгаш Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамылары ийи дугаар чыл эрттирип турар. Малчын чонувустуң чымыштыг ажыл-ижин үнелеп, алгап-мактавышаан, ыры уран чүүлүнге чоннуң сонуургалын оттуруп, улам сайзырадып, талантылыг малчыннарны илереткеш, деткиир сорулгалыг мөөрейни эрттирип турар. Бо мөөрейде 18 хардан өрү назылыг мал ажыл-агыйын элээн каш чыл кылып чоруур күзелдиглер киржип турар.

Меню