Архив

Месяц: Август 2021

КЫЗЫЛДЫҢ ЕПАРХИЯЗЫНЫҢ 10 ЧЫЛ ОЮ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Кызылдың Епархиязының төлээлери-биле ужурашканын социал четкилерде бодунуң арынында бижээн.

ЭМНЕЛГЕЛЕРДЕ ЧАА ТРАНСПОРТ КЕЛГЕН

Эмчи дузазының чедингирин болгаш шынарын хандырарынче угланган “Кадык камгалалының бирги звенозун чаартыры” программаның күүселдези Тывада уламчылавышаан. Бо хүннерде республикада эмчилерни аарыг кижилерниң чурттап турар черинче апаар база аарыг кижилерни эмнелгелерже чедирер тос автомашина келген. 2021 чылда программа-биле 21 эмнелге черлеринге 48 санныг медицина дериг-херекселдерин эккеп салып, дерээн.

ӨГБЕЛЕРНИҢ ИЗЕП КААНЫ ӨНДҮР УЛУГ “ШЫН” СОЛУН

ӨГБЕЛЕРНИҢ ИЗЕП КААНЫ ӨНДҮР УЛУГ “ШЫН” СОЛУН Ыраккы 1925 чылдың август 31 – тыва парлалганың баштайгы национал солуну “Шынның” тургус­тунган хүнү. ТАР-ның 100 чыл оюн демдеглээн юбилейлиг бо чылда “Шын”…

МӨҢГҮН-ТАЙГАДА ЧАА КӨВҮРҮГ БОЛГАШ ИРГИТТЕР ЧУРТУНЧЕ ОРУК

Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгунуң даалгазы-биле ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунда Ортаа-Хадан, Мөген-Бүрен хемнерни кежир көвүрүглерни шериг тудугжулар кыла берген турган.
Оларның баштайгызын Төп шериг округунуң тудугжулары болгаш Владимир областьтан келген инженер кезээ тудуп дооскан.

ПУШКИН КАРТАЗЫ

Россияда сентябрь 1-де стартты алыр “Пушкин картазында” акша-биле санажып болур апаар. 14 хардан 23 хар аразында аныяктар тускай банк картазында акша-биле культурлуг хемчеглерже билеттерни садып ап болур.

ТЫВАЖЕ ИНВЕСТОРЛАР КИРЕР

Кызыл хоорайның Московская кудумчузунда 108 квартиралыг бажыңны “Орион” кызыгаар­лаан харыысалгалыг ниитилелдиң тудугжулары тудуп доозар чыгаан. Амгы үеде сантехниканың дериг-херекселин тургузарын, квартираларның иштики электри четкизин шөерин адакталдырып, шеверлел ажылдарын кылып, чаа бажыңны ажыглалга киирерин белеткеп турар. Бажыңның даштыкы чоок-кавы девискээриниң чаагайжыдылгазын база кылыр.

КЫЗЫЛ-АРЫГГА ЧАА КЛУБ

“Сорунза” губернатор төлевилели-биле Таңды кожуунда Кызыл-Арыг сумузунуң культура одааның чаа оран-савазын чайның эгезинден тура тудуп эгелээн. Амгы үеде ында күзелдиг чурттакчы чон боттарының күжүн киирип, күзелдии-биле шудургу ажылдап турарлар. Ол дээрге бир-ле дугаарында культура болгаш кожууннуң аңгы-аңгы албан черлериниң ажылдакчылары база күзелдиг кижилер-дир.

АМЫДЫРАЛДЫҢ, НАЙЫРАЛДЫҢ КӨВҮРҮҮ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның Мөңгүн-Тайгаже ажыл-агыйжы үнүүшкүнү кожуун төвү Мугур-Аксындан 70 хире километр черде чыдар Кызыл-Хая суурдан эгелээн. Аңаа Россия Федерациязының Камгалал яамызының Төп шериг округунуң инженер, тудуг шериглериниң кылып доосканы Мөген-Бүрен хемни кежир 3 көвүрүгнүң байырлыг ажыдыышкыны болган.

ИЙМЕ СУУРНУ ХӨГЖҮДЕР ДЭЭШ

Республика иштинде ат-сураглыг спортсменнери-биле алдаржаан черлерниң бирээзи — Чөөн-Хемчик кожуун. Оларның чижээнге чоокта чаа болуп эрткен чайгы олимпиада оюннарының призеру Артас Санааны, Европаның үш дакпыр чемпиону Опан Сатты болгаш өске-даа спортчуларны үлегер кылдыр киирип болур. Ынчангаш Чөөн-Хемчикке спортту улаштыр сайзырадырын кожууннуң чагыргазы мурнады шиитпирлээр угланыышкыны кылдыр шиитпирлеп алган.

Меню